Meny

Meny

Förmedling av bete

Ängs- och hagmarker har under århundraden präglat det svenska landskapet. Öppna marker med enbuskar och enstaka träd hotas av igenväxning med sly eller skog. Bete på dessa marker kan hindra igenväxningen och bevara Sveriges öppna landskap till kommande generationer.

Det typiska odlingslandskapet i Borås är småskaliga ängs- och hagmarker som helt eller delvis omges av skogs som domineras av gran. Förutsättningarna är goda. Det finns många olika slags miljöer i odlings­landskapet och markägarna vill bevara värdena.

Slåtterängar med kulturhistoriskt värde samt många hotade arter har ett stort värde för framtiden. Upphörd betes- eller slåtterhävd leder till igenväxning. Det leder i sin tur till att den biologiska mångfalden hotas. Lönsamheten är ofta en styrande faktor för dem som brukar markerna.

Varför betesförmedling?

Betesförmedlingen finns till för att förhindra att de värdefulla ängs- och hagmarkerna i kommunen växer igen.

För att bevara och framhäva kulturspåren i odlingslandskapet är du som äger djur viktig, då du kan påverka var djuren betar. På många marker går det inte att köra med maskin och betesdjur är det enklaste sättet att förhindra igenväxning.

Tanken med betesförmedlingen är att djurhållare med brist på betesmark ska kunna kontakta markägare som har mycket bete i förhållande till antal djur (eller saknar djur) och tvärtom.

Det finns möjlighet att söka stöd och ersättning hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Fyll i intresseanmälan, blankett nedtill, och skicka in till Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen förmedlar därefter intresseförfrågningar mellan lämpliga betesmarksägare och de som har djur som kan beta. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

l

Självservice

Intresseanmälan till betesförmedling

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-30 16.19

Ändrad av:

Dela sidan: Förmedling av bete

g q n C

p

Kontakt