Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Rödlistade arter

Rödlistade arter är sådana som finns upptagna på en nationell lista över utrotningshotade arter. Vilka dessa arter är kan läsas på Artdatabankenlänk till annan webbplats. Kunskap om vilka arter som minskar i antal eller utbredning är nödvändig för att man ska veta var naturvårdsinsatser behövs. Genom att sammanställa den kunskap som finns om olika växt- och djurarter i rödlistor tydliggör man arternas situation. Vid beslut om skydd för ett naturområde är förekomst av rödlistade arter ett viktigt kriterium. De rödlistade arterna delas in i olika hotkategorier.

RE = nationellt utdöd
CR = akut hotad
EN = starkt hotad
VU = sårbar
NT = nära hotad
DD = kunskapsbrist

Med rödlistad menas att arten bedöms löpa risk att försvinna från Sverige. Av Sveriges drygt 60 000 olika arter är 4 746 rödlistade från år 2020, en ökning med 11 procent jämfört med antalet rödlistade arter år 2015. De viktigaste faktorerna för den negativa artutvecklingen i Sverige är avverkning och igenväxning. Cirka 1 400 rödlistade arter påverkas starkt negativt av avverkning och ungefär lika många påverkas av igenväxning. Rödlistan uppdateras vart femte år av Artdatabanken. Av de arter som är rödlistade i Sverige är cirka 150 arter kända från Borås kommun. Det finns också en global rödlista.

Insatser för att rädda rödlistade arter är viktiga och inriktas på att skydda och sköta viktiga miljöer för rödlistade arter.

Signalarter

Förutom de rödlistade arterna finns ett stort antal andra särskilt intressanta arter. Dessa kallas för signalarter eller indikatorarter. Sådana arter signalerar att ett område kan ha höga naturvärden och sannolikt är livsmiljö för flera känsliga arter. Dessa enskilda arter är inte enbart intressanta för sin egen skull, de utgör också en form av kvalitetsstämpel som stärker den värdering som gjorts av varje område.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-04-28 16.37

Ändrad av:

Dela sidan: Rödlistade arter

g q n C