Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Skyddad natur

Det finns flera sätt att skydda värdefull natur. Det starkaste skyddet är nationalpark. Skyddet innebär att värdefulla miljöer och känsliga arter skyddas där de finns kvar idag. Områdenas värde som livsmiljöer för växter och djur är ofta den främsta orsaken till skyddet. Olika kulturmiljövärden och värden för rekreation och friluftsliv ingår också ofta i syftet med skydd av områden.

Den svenska lagstiftningen ger möjlighet till skydd av såväl områden som arter och organismgrupper. Områdesskyddet är den klart största delen av naturskyddet och innebär att naturvårdsmyndigheter beslutar om nationalparker, naturreservat och biotopskydd.

Naturreservat är den mest använda skyddsformen

Skyddsbestämmelserna för områdena skräddarsys för varje reservat och varierar från fall till fall. I vissa reservat är all ekonomisk markanvändning förbjuden, men i en del reservat som främst avsatts till förmån för friluftslivet kan exempelvis jord- och skogsbruk tillåtas i normal omfattning.

Vid sidan om dessa beslut som gäller för all framtid kan tidsbegränsade, civilrättsliga avtal om skydd och skötsel av vissa områden tecknas mellan skogsvårdsmyndigheterna och markägare, så kallade naturvårdsavtal.

Beslut om reservatsbildning tas av Länsstyrelsen eller kommunen.

Länsstyrelsen webbplatslänk till annan webbplats hittar du mer information om skyddade områden. Där finns också ett kartverktyg där du kan hitta alla skyddade områden i Sverige.

Skogen pärlor

Skogsstyrelsen har en karttjänstlänk till annan webbplats där du kan hitta värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar. Där finns också möjlighet att söka skyddade områden som naturreservat.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-02-28 14.17

Ändrad av:

Dela sidan: Skyddad natur

g q n C