Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Biotopskydd

Små och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd. Ett biotopskyddsområde är normalt cirka 2 till 10 hektar stort, men kan undantagsvis vara upp till cirka 20 hektar och fungerar i praktiken som naturreservat. Skogsstyrelsen är den myndighet som beslutar om biotopskydd på skogsmark medan Länsstyrelsen fattar beslut på övrig mark.

I biotopskyddsområdet får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Generellt biotopskydd gäller för

  • alléer
  • källor med omgivande våtmark
  • odlingsrösen
  • pilevallar
  • småvatten och våtmarker
  • stenmurar
  • åkerholmar med en areal av högst 0,5 hektar.

Dessutom får Länsstyrelsen besluta om rik- och kalkkärr i jordbruksmark, ängar eller naturbetesmarker som biotopskyddsområden.

Mer information finns på Naturvårdsverketslänk till annan webbplats och Skogsstyrelsenslänk till annan webbplats webbplatser.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-08 16.56

Ändrad av:

Dela sidan: Biotopskydd

g q n C