Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Genomförda studier och undersökningar

Följande studier och undersökningar har hittills tagits genomfört för att klargöra föroreningssituationen i VIskan och ta fram förslag på åtgärder.

Kompletterande huvudstudie om föroreningar i Viskan

För att klarlägga föroreningssituationen och utreda behovet av åtgärder genomfördes en huvudstudie
för den aktuella delen Viskan under 2003-2004. Denna har under 2009-2010 kompletterats
med undersökningar av spridningen av föroreningar från de förorenade sedimentområdena
inom systemet och den vidare transporten till områden nerströms i Viskan. I detta
arbete har också ingått en utredning av sannolikheten för ökad spridning vid höga vattenföringar.

Riskvärdering förorenade sediment i Viskan

I huvudstudien utreddes fyra huvudsakliga åtgärdsalternativ, samt en variant av det mest långtgående alternativet. Riskvärderingen innebär att de olika åtgärdsalternativen jämförs avseende att antal urvalskriterier. Urvalskriterierna väljs så att alla för-och nackdelar med de olika åtgärdsalternativen kommer fram. För riskvärderingen lades även ett nollalternativ till för att kunna bedöma om det vore bäst att inte göra några åtgärder.

Riskvärdering – förorenade sediment i Viskan, 2011-11-02 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredning om förekomst av förflyttning av föroreningar

Denna utrednings syfte var att undersöka hur föroreningar som exempelvis zink, krom, kvicksilver, dieldrin, dioxin, DDT och PAH förflyttas från Öresjös mynning ner till Djupasjöns mynning. Den tittar även på om det finns nya föroreningskällor och hur en sanering kan påverka Viskan nedströms.

Utredning avseende transport av föroreningar i Viskan, Länsstyrelsen 2018-05-18 Pdf, 18.4 MB, öppnas i nytt fönster.
(rapporten är ej tillgänglighetsanpassad)

Naturinventering från Guttasjön och nedströms Viskan

Under september 2020 genomfördes en naturinventering längs Viskans stränder från Guttasjön och nedströms.

Projektlägesrapport juli 2021

Projektlägesrapport 3 Pdf, 160 kB.


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Genomförda studier och undersökningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol