Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Luftmätningar

Frisk luft, fri från luftföroreningar, innebär att miljö och människor inte påverkas eller blir sjuka av luften. Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden hos människor, men även bidra till växtskador, rost, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Utsläppen kommer från transporter, förbränning, uppvärmning och industrier. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från omgivande länder.

Kommunen ansvarar för mätningen av luftkvalitén

Varje kommun ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Detta ska ske i samverkan med andra kommuner eller i egen regi. Varje kommun ska också ha aktuell information om föroreningsnivåerna. Kontrollen ska ske i form av mätning, modellering eller objektiv skattning beroende på luftkvalitetssituationen. Omfattningen av kontrollen beror på flera faktorer. Kontrollen kan som tidigare nämnts ske i form av kontinuerliga mätningar, indikativa mätningar, modellberäkningar eller objektiv skattning. Hur många provtagningsplatser som krävs, avgörs dels av luftkvaliteten och befolkningsmängden, dels av om kommunen kontrollerar på egen hand eller samverkar med andra kommuner. Samverkan ger många fördelar, inte minst genom koncentration av kompetens och besparing av resurser (krav på färre mätstationer).

Borås Stad är medlemmar i luftvårdsförbundet Luft i Västlänk till annan webbplats. De mätningar som sker i Borås utförs utanför stadshuset på Kungsgatan 55. Där mäts dygnsmedelvärdet av partiklar (PM10) och timmedelvärdet av kvävedioxid (NO2). Därutöver sker kampanjmätningar vissa år. Under till exempel år 2017 mättes halterna av kvävedioxid (NO2) månadsvis på Druvefors.

Miljökvalitetsnormer

För att skydda människors hälsa och miljön samt uppfylla de krav som ställs genom vårt medlemskap i EU har regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft (Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477länk till annan webbplats).

Normerna gäller för all utomhusluft i hela landet. Det är kommunerna som har ansvaret för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna och att lämna aktuell information om föroreningsnivåerna.

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmållänk till annan webbplats, och det innebär att det tillsvidare (var tidigare tidssatt till år 2020) ska finnas förutsättningar att klara de stora miljöproblemen. Målet Frisk luftlänk till annan webbplats handlar om luftvårdskvaliteten i Sverige, men målen Begränsad klimatpåverkanlänk till annan webbplats och Bara naturlig försurninglänk till annan webbplats är också kopplade till miljömålet Frisk luft.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-17 11.21

Ändrad av:

Dela sidan: Luftmätningar

g q n C