Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kvävedioxid

I Borås Stad mäts halten kvävedioxid sedan 2012 på gatunivå från en container som är placerad på Kungsgatan vid Stadshuset. I grafen nedan ser du aktuella halter av kvävedioxid i Borås på Kungsgatan vid mätstationen.

Om kvävedioxidföroreningar

Kvävedioxid är en rödbrun gas med skarp stickande lukt, som är mycket giftig vid inandning och bidrar till försurning och övergödning av marker och vattendrag. Kvävedioxid kommer till största delen från bilavgaser (60-70 procent). All förbränning bildar dock kvävedioxider, liksom en del industriprocesser. Katalytisk avgasrening minskar halterna från den enskilda bilen med cirka 80 procent.

Ungefär tre procent av Sveriges befolkning utsätts för halter som överskrider gränsvärdet, det sker främst i direkt anslutning till stora trafikleder. Långtidsexponering kan ge huvudvärk, ökad infektionskänslighet och andningsbesvär.

Under februari månad 2012 mättes halten kväveoxid på 48 olika platser. Det har gjorts fyra gånger tidigare och är en indikation på hur halterna ökar eller minskar. Resultatet går att läsa i rapporten Luftmätningar av NO2 i Borås, februari 2012.PDF

Miljökvalitetsnorm

Tabell som beskriver miljökvalitetsnormen, MKN. MKN är krav som är satta på EU-nivå och får inte överskridas.

Typ av värden

µg/m3

Högsta antal överskridande

Timmedelvärde

90

175 gånger per kalenderår

Dygnsmedelvärde

60

7 gånger per kalenderår

Årsmedelvärde

40

-

Miljömål årsmedelvärde (Från Sverigens nationella miljömål - Frisk luft)

20Hur är det ställt med luften avseende kvävedioxid i Borås?

Borås hade under 2019 ett årsmedelvärde av kvävedioxid på 25 ug/m³, vilket är under miljökvalitetsnormen (minsta krav från EU) som är satt till 40 ug/m³ (ug/m³ = mikrogram per kubikmeter). Miljömålet är satt till 20 ug/m³ i årsmedelvärde, ett mål som Borås dock inte klarar av och så inte har gjort under den tid som mätningar pågått på Kungsgatan (sedan 2010). Luftrapporten finns i sin helhet att läsa i Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2019PDF.

Överlag så uppmäts höga halter av kvävedioxider vid mätstationen i Borås. En bedömning är att Borås har högre nivåer av kvävedioxid än många andra kommuner med motsvarande befolkningsmängd. Varför det är så är svårt att säga. Det finns ingen snabb lösning för att minska halterna av kvävedioxid, utan det behöver arbetas på flera plan. Ökad tillgång till kommunal trafik, cykelvägar, bilpooler och färre bilparkeringar i stadsmiljön är möjliga alternativ. Om bilen i större utsträckning bara användes när det är ett måste, så skulle sannolikt färre biltransporter ske och då skulle också nivåerna av kvävedioxid minska.

Statistik från Trafikverket visar att varannan bilresa som svenskarna genomför är under en sträcka av fem kilometer, en sträcka som för de flesta är fullt möjligt att transportera sig med till exempel buss eller cykel. Annan statistik från Trafikverket visar att det i genomsnitt, i Sverige, sitter 1,2 personer per fordon, vilket också signalerar en stor förbättringspontential i resandet.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-04 14.10

Ändrad av:

Dela sidan: Kvävedioxid

g q n C