Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Partiklar

Partiklar i storleken 10 miljondelar av en meter (mikrometer, PM10) mäts kontinuerligt på Kungsgatan i centrala Borås. Halterna är i regel som högst under torra vårvinterdagar på grund av dubbdäckens slitage på vägbanan samt dålig omblandning av luften. I grafen nedan ser du aktuella halter av partiklar i Borås, vid mätstationen på Kungsgatan.

Om partikelföroreningar

Det kan finnas både naturliga och antropogena (människoskapade) partiklar i luften. Naturliga källor är bland annat damm och havssalt, medan de antropogena kommer från från trafiken, industrier och vedeldning. I Västra Götaland består de naturliga partiklarna ofta av saltpartiklar som blåser in från havet.

Partiklar kan orsaka ökad dödlighet i såväl hjärt- och kärlsjukdomar som lungsjukdomar. Befolkningen i större städer riskerar en förkortad livslängd med flera månader, ibland år, i och med en ökad exponering av partiklar. Luftproblematiken är ofta relaterad till stadsstorlekar, större städer har generellt större problem med partiklar i luften på grund av bland annat mer trafik.

Borås och andra städer i Västra Götaland har relativt bra luft partikelmässigt i förhållande till andra, i storlek, jämförbara städer i världen. Det beror på att nederbörden oftast är mer omfattande i Västra Götaland, nederbörden binder de skadliga partiklarna så att det inte virvlar runt och hamnar i luftvägar och lungor.

Resultat för mätningar under föregående år redovisas på länkarna nedtill i ett diagram för partiklar. Diagrammet för 2020 uppdateras kontinuerligt.

2020 års mätningar (uppdateras kontinuerligt)

2019 års mätningar

2018 års mätningar

2017 års mätningar

Miljökvalitetsnorm

Tabell miljökvalitetsnorm.

PM 10

ug/m3

Högsta antal överskrid./år

PM 2,5

ug/m3

Dygn

50

35

Mål årsmedel tom 2014

25

Kalenderår

40

-

Årsmedel 2015-

20

Miljökvalitetsmål

Tabell miljökvalitetsmål.

 Tid

PM10

PM2,5

Dygn

30

25

Kalenderår

15

10

Når vi miljökvalitetsmålet?

Borås klarar inte miljökvalitetsmålet för PM10, som är satt till 15 ug/m³ i årsmedelvärde. År 2019 var årsmedelvärdet 17 ug/m³ (ug/m³ = mikrogram per kubikmeter luftvolym).

Varför blir resultaten som de blir? Vintrar som varar över lång tid kan vara en bidragande faktor, utöver mycket fordonstrafik, till att nivåerna av partiklar blir höga emellanåt. Nederbördsmängden i form av regn och snö över ett helår påverkar i hög grad partikelhalterna. Ju mer nederbörd, desto färre partiklar i luften är en generell regel. Av den anledningen följs faktorer som nederbörd och vind noggrant så att det kan tas i beaktande vid utvärderingen av luftkvalitén. 2019 var årsmedelvärdet 17 ug/m³ för PM10 och 11 dygn var över miljökvalitetsnormen på 50 ug/m³ i dygnsmedelvärde. Miljökvalitetsnormen får överskridas högst 35 gånger över ett år.

Miljökvalitetsnormen, MKN, är ett minsta krav på EU-nivå som ska följas. Skulle miljökvalitetsnormen överskridas kan det innebära krav på att sätta upp en åtgärdsplan som bland annat kan få konsekvenser stadsplaneringen. Det är Naturvårdsverket, en av Sveriges myndigheter, som följer upp luftkvalitén i Sverige och också följer upp eventuella åtgärdsplaner i kommunerna. Naturvårdsverket är också ansvariga för att rapportera resultaten av Sveriges luftkvalité till EU.

Under 2019 överskrids nedre utvärderingströskeln i Borås för dygnsmedelvärde 51 gånger. Nedre utvärderinsgtröskeln för överskridande av 25 ug/m³ i dygnsmedelvärde är satt till högst 35 tillfällen, så tröskeln har följaktligen överskridits under 2019. Konsekvensen är fortsatt luftövervaktning med en fast mätstation i Borås.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-15 11.29

Ändrad av:

Dela sidan: Partiklar

g q n C