Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Regler för köp av småhustomt

Läs igenom våra regler för registrering i tomtkön och tilldelning av småhustomter innan du ansöker.

1. Ansökan och registrering

1.1 Ansökan sker på särskild blankett och ställs till Borås Stad, Markavdelningen, 501 80 Borås.

1.2 Endast privatpersoner kan registrera sig i tomtkön.

1.3 Sökande ska vara fyllda 18 år.

1.4 Sökande ska inneha ett svenskt personnummer.

1.5 Sökande registreras i tomtkön fr.o.m. det datum då kommunen erhållit både ifylld ansökningsblankett och registreringsavgift.

1.6 Sökandens plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan än den person som på ansökningsblanketten angetts som medsökande.

2. Avgifter

2.1 För att bli registrerad i tomtkön ska en registreringsavgift om 500 kronor betalas. Registreringsavgiften är en engångsavgift som inte återbetalas. Avgiften avräknas inte heller vid köp av tomt. Inbetalning av registreringsavgiften sker till Bankgiro 991-1025. Uppge ordet ”Tomtkö”, ditt namn och personnummer samt ”konto 3271-031700-58230”.

2.2 Förnyelseavgift ska utgå med 200 kronor/år, vilken betalas genom faktura. Avgiften ska betalas i slutet av året och avser betalning för nästkommande år.

3. Tilldelning

3.1 Då Borås Stad har nya tomter att erbjuda kommer de kunder som finns registrerade i tomtkön att tillhandahålla information om förutsättningar för tilldelning. Underlag för tilldelningen är den intresseförfrågan som kunderna har att besvara.

3.2 I de fall flera kunder anmäler intresse för samma tomt ska tomten tilldelas den kund som är främst placerad i kön.

3.3 Ett lånelöfte eller motsvarande bevis om betalningsförmåga krävs för att bli tilldelad en tomt.

3.4 Om köpeskillingen överstiger 100 000 kr, ska handpenning om 10 % av köpeskillingen betalas inom en månad från det att köpeavtalet tecknats.

3.5 Den kund som blivit tilldelad en tomt och sedan avstår från att fullfölja köpet, förlorar sin ursprungliga plats i kön och placeras sist.

3.6 De tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan erbjudas kunder (inklusive juridiska personer) som inte är registrerade i tomtkön. Försäljning till juridisk person förutsätter särskilt beslut i Kommunstyrelsen.

3.7 Önskemål om tomt inom ett visst område som anges vid ansökningstillfället, används endast som underlag för bostadsplanering och är inte avgörande för tilldelning av tomt.

3.8 Det åligger kunden att till Markavdelningen anmäla förändringar av på ansökningsblanketten lämnade uppgifter. Underlåtenhet i dessa avseenden kan medföra utebliven tilldelning av tomt.

4. Undantag

4.1 Sökande kan - efter ansökan därom - få förtur till tomt om hen av medicinska eller sociala skäl fordrar sådana boendeformer som endast kan beredas genom uppförande av eget enfamiljshus. För att få ansökan prövad krävs skriftligt intyg från läkare, arbetsterapeut eller motsvarande som styrker behovet.

4.2 Från bestämmelserna i dessa regler äger kommunstyrelsen, då synnerliga skäl därtill föreligger, rätt att medge undantag.

5. Avregistrering

Avregistrering sker:

  • när sökande begär det.
  • när sökande förvärvat tomt genom Markavdelningen.
  • om sökande vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter.
  • om den årliga förnyelseavgiften inte betalas i tid.

Senast ändrad: 2019-11-25 08.27

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för köp av småhustomt

g q n C