Meny

Meny

Kilsvägen 24

Gingri-Kil 2:17, Kilsvägen 24. RESERVERAD till den 13 mars 2019.

1842 kvadratmeter, 540 000 kronor

  • Byggrätt enligt gällande detaljplan: 150kvadratmeter + 40kvadratmeter, max 2 våningar ej inredd vind.
  • Huvudmannaskap enligt detaljplan: Enskilt.
  • Tomtens belastningar: El, opto och VA-ledningar går över tomtens östra del.
  • Infrastruktur som finns:
    Elnät: Vattenfall, opto
    VA: Borås Energi och Miljö.
  • Samfällighet/Gemensamhetsanläggning: Borås Gingri-Kil GA:1.
  • Rättigheter/Inskrivningar: Ingen uppgift.

Tomtinformation
Fastigheten belastas i dess östra del av en asfalterad gångstig. Denna gångstig ingår i en gemensamhetsanläggning (Gingri-Kil GA:1) som innefattar större delen av vägarna i Sparsör. Fastigheten har själv del i Gingri-Kil GA:1. Gångstigen får ej stängas av eller tas bort utan ska vara öppen för allmänheten.

Vid bygglovansökan kommer krav att ställas på bullerdämpande åtgärder så att byggnationen klarar gällande riktvärden för buller. Boråsvägen genererar buller och krav kommer därför att ställas på byggnadens utformning och placering. Husen behöver exempelvis sovrum mot den tysta sidan och uteplats som kan leverera en tillfredställande ljudmiljö.

Senast ändrad: 2019-02-13 14.50

Ändrad av:

Dela sidan: Kilsvägen 24

g q n C