Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Riktlinjer för små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för små avloppsanläggningar. Råden grundar sig på miljöbalkens bestämmelser.

Råden innehåller förslag på riktlinjer för funktion på små avlopps­anläggningar. De är indelade i en normal nivå (grundnivå) och en hög nivå. De är också indelade i riktlinjer för hälsoskydd och för miljöskydd.

Riktlinjerna avser sådant som kan vara en smittorisk men också risker för övergödning av sjöar och vattendrag.

Allmänt för boende

Varje hushåll ska ha en avloppsanläggning anpassad till ett hushåll på fem personer. Kravet gäller oavsett hur många som för tillfället bor i huset och oavsett om det är ett fritidshus eller permanentboende.

Enklare fritidsbebyggelse

Normalt ska en fastighet ha en avloppsanläggning som motsvarar ett hushåll på fem personer. Vid enklare bebyggelse kan undantag göras om huset är sådant att man kan bedöma att det inte har potential för ett boende på fem personer. Exempel på sådana byggnader kan vara att hus som är mycket litet, har begränsade installationer, saknar vintervatten eller är oisolerat.

Om det görs förändringar som kan leda till förändringar av avloppsvattnets mängd eller sammansättning ska det anmälas. Det kan då komma att ställas krav på förandringar av avloppsanläggningen.

Riktlinjer för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden har antagit riktlinjer för handläggning och bedömning av ansökningar om tillstånd för avlopp inom ett antal områden i kommunen.

Normal skyddsnivå

  1. 70 procent minskning av fosfor (tot-P)
  2. 90 procent minskning av organiska ämnen (BOD)

Hög skyddsnivå

  1. 90 procent minskning av fosfor (tot-P)
  2. 50 procent minskning av kväve (tot-N)
  3. 90 procent minskning av organiska ämnen (BOD)

De högre nivåerna kan ställas till exempel inom skyddsområden för vattentäkter, tätbebyggda områden och vattenområden som är känsliga för övergödning.

Områden med högre funktionsnivå

För följande områden ska en prövning av behovet av högre krav på funktion göras.

* Avloppsanordningar med vattentoalett till sluten tank kan godtas som en tillfällig lösning. Områdena är aktuella för detaljplaneläggning och att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

För Viareds sommarstad finns beslut om att ansluta områden till det kommunala va-nätet. Områden där kommunal vattenanslutning utreds är Bosnäs, Kvarbo och Kullasand.

Riktlinjer för slutna tankar

Avloppslösningar med slutna tankar godtas som tillfällig lösning i områden där arbete för kommande kommunalt avlopp pågår och vid befintlig lokal med ett mycket begränsat nyttjande. Slutna tankar kan också i undantagsfall godtas för befintlig bebyggelse, när särskilda skyddsbehov finns.

Sluten tank kan också godtas som lösning tillsammans med vacuumtoalett.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Riktlinjer för små avloppsanläggningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol