Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Frågor och svar kring eget avlopp

1. Hur bokar jag om min besökstid?

Kontakta Miljöförvaltningen, telefon 033-35 30 00 eller med e-post till miljo@boras.se.

2. Behöver jag som fastighetsägare närvara vid besöket?

För att det ska bli en bra inspektion ges fastighetsägaren möjlighet att delta. Detta för att det ska bli en bra diskussion och undvika missförstånd. Fastighetsägare eller ersättare förväntas närvara vid besöket.

3. Varför besöker ni mig och inte grannen?

Besök görs inte hos de fastighetsägare där uppgifter om avloppstillstånd finns från de senaste tio-femton åren. Fastighetsägare som saknar vattentoalett besöks inte heller i det här skedet utan registreras för senare tillsyn.

4. Vad är det för skillnad mellan en slamavskiljare och en trekammarbrunn?

En slamavskiljare är oftast den första delen i en avloppsanläggning. Där ska avloppsvattnet stanna upp så att slammet flyter upp till ytan eller sjunker till botten. Om det finns en vattentoalett ska det finnas en så kallad trekammarbrunn som är den vanligaste slamavskiljaren i äldre anläggningar. Den består av tre kammare. Numera finns slamavskiljare som är utformade på andra sätt.

5. Hur vet jag om avloppet behöver göras om?

Efter besöket skickas en inspektionsrapport där det framgår vilka bedömningar som gjorts liksom eventuella krav på åtgärder eller begränsningar. Ofta kan det räcka med att inrätta ett så kallat grundvattennivårör och/eller ventilationsrör, om dessa saknas.

6. Hur lång tid har jag på mig om jag behöver göra om mitt avlopp?

Förbudet börjar normalt inte gälla direkt utan fastighetsägaren får en rimlig tid att lämna en ansökan om tillstånd att inrätta en avloppsanläggning. I allvarligare fall kan tiden förkortas väsentligt. Rimlig tid anses var inom två år.

7. Måste jag vidta åtgärder? Vad händer annars?

Har inte åtgärderna vidtagits kan Miljö- och konsumentnämnden förelägga fastighetsägaren att inom en viss tid ågärda de brister som finns. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

8. Varför har jag fått förbud att släppa ut avloppsvatten och inte grannen?

Vid bedömningen om krav på åtgärder görs en rimlighetsvärdering i varje enskilt fall. Skillnaden kan handla om olika status på anläggningarna, olika belastning, olika risk för grundvattenproblem eller tunna jordlager. Kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Särskilt kommer nyttan av skyddsåtgärden att beaktas jämfört med kostnaderna för åtgärden. Kraven på åtgärder grundar sig på ett risktänkande. Anläggningar som bedöms utgöra en större risk för påverkan av miljön kan få strängare krav på åtgärder. Därför kan kraven ibland skilja från fall till fall även för hus som ligger relativt nära varandra.

9. Kan jag få rotavdrag för anläggning av avlopp?

Det är möjlighet att få skattereduktion för hushållsnära tjänster (det som tidigare kallades ROT-avdrag) när man anlägger ett avlopp på sin tomt. Reglerna kan ändras och du bör därför kontakta Skattemyndigheten. Se Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Jag har en trekammarbrunn. Varför är det inte godtagbart?

En trekammarbrunn i bra skick kan fungera som en slamavskiljare. Däremot renas inte avloppsvattnet, utan näringsämnen som fosfor och kväve rinner vidare, liksom bakterier och andra smittämnen. Därför är det viktigt att det finns en efterföljande rening samt att den fungerar bra.

11. Vad kostar en ny avloppsanläggning?

Det är många faktorer påverkar priset, till exempel vilken typ av anläggning ska byggas, förutsättningar att praktiskt inrätta anläggningen och hur mycket fyllnadsmaterial som åtgår. Enligt Avloppsguiden kostar ett enskilt avlopp cirka 50 000 - 100 000 kronor. Därutöver tillkommer driftskostnaden beroende på typ av anläggning och kan utgöras av till exempel slamtömning, elförbrukning för pump, kemikalier och provtagning. I allmänhet ligger driftskostanden på 1 000 - 3 000 kronor/år. Se även Avloppsguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Vilken entreprenör ska jag välja?

Valet av entreprenör är helt upp till dig som fastighetsägare och Miljöförvaltningen kan inte lämna några rekommendationer. För en lista över entreprenörer i din kommun se Avloppsguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Listan gör dock inte anspråk på att vara komplett.

13. Ligger min fastighet inom den primära eller sekundära skyddszonen av Öresjös vattenskyddsområdet?

Du kan söka på en karta över skyddsområdetlänk till annan webbplats. Tänk på att det ibland kan vara möjligt att pumpa avloppsvattnet till en anläggning som placeras utanför skyddsområdet.

14. Ligger min fastighet inom strandskyddsområde?

Om fastigheten ligger inom strandskyddsområde kan det i vissa fall krävas dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Du kan söka på en karta över vad som är strandskyddatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se om din fastighet ligger inom ett sådant område.

Om anläggningen ligger inom strandskyddsområde måste den placeras/utformas så att det inte stör det rörliga friluftslivet eller skadar växt- och djurlivet.

För mer information om strandskydd, kontakta Miljöförvaltningen Linnea Åsedahl, telefonnummer 033-35 30 24 .

15. Har du fler frågor?

Kontakta Miljöförvaltningen, på telefon 033-35 30 00 eller e-post till miljo@boras.se, om du har frågor kring eget avlopp, till exempel om du vill boka om din tid för tillsynsbesök, anmälan/ansökan att inrätta nytt avlopp, utskick av material.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-11-08 14.52

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar kring eget avlopp

g q n C

p

Kontakt