Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tillsyn över nytt avlopp

När du fått tillstånd till en ny avloppsanläggning gör Miljöförvaltningen uppföljande tillsyn av anläggningen efter två till tre år. Tillsynen syftar till att bedöma om anläggningen följer tillståndet och om den fungerar.

  • Det lodräta avståndet mellan spridarrören och högsta grundvattennivå eller berg ska var minst en meter eller mer. Om avståndet är betydligt mindre krävs åtgärder. Några åtgärder som kan vara aktuella är att lyfta upp anläggningen högre, sätta in en pumpanordning eller att göra en avskärmande dränering uppströms.
  • Vattenytan i fördelningsbrunnen ska vara i jämnhöjd med alla utloppen så att belastningen sker lika på alla ledningar.
  • Vatten eller slam i ventilationsrören kan tyda på att anläggningen eller del av anläggningen är för tät.

Om du anlitat en entreprenör för att göra arbetet har den ett ansvar enligt Konsumenttjänstlagen. Anläggningen ska vara professionellt gjord och uppfylla kravet på funktion.

Du kan också själv göra kontrollerna. Framför allt är det intressant att kontrollera avståndet mellan grundvatten och spridarledning.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillsyn över nytt avlopp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol