Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet

Detaljplan | Diarienummer: BN2018-1356 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Vi arbetar just nu med en detaljplan för hela Pulsenområdet. Genom området ska den fem kilometer långa Viskans park gå. Målet är att centrum ska växa med fler bostäder och arbetsplatser. Viskan ska göras mer tillgänglig och området ska bli ännu grönare med hjälp av parken som går rakt igenom. Tack vare parken ska det dessutom bli ännu smidigare att till fots eller med cykel röra sig till och från Göta.

Mer om Viskans park

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, kontor, centrumändamål och Viskans park. Syftet är även att stärka kopplingar mellan stadsdelar genom att minska barriäreffeker och tillgängliggöra området. Syftet är också att lyfta fram områdets kulturhistoriska värden och identitet med koppling till Viskan och textilindustri. Ett ytterligare syfte är att erbjuda centrumnära bebyggelse och miljöer med hög arkitektonisk kvalitet genom att varsamt bevara områdets värden i samband med att ny bebyggelse tillförs.

Vad händer nu?

Vi tittar just nu på synpunkterna som kom in under samrådet och gör avvägningar kring vad som ska justeras i detaljplanen. Mellan samråds- och granskningsskedet behöver plankartan bearbetas och genomförandet av detaljplanen klargöras. Det handlar om ansvar för utbyggnad, rättigheter inom planområdet och kostnadsfördelning. När vi har kommit längre i dessa frågor kan detaljplanen skickas ut på granskning.

Samrådstiden pågick från den 5 september – 2 oktober 2022.

Samrådshandlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Se området i film

Exploatören har tagit fram filmer över området.

Exploatören beskriver sina tankar om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalisering och användning idag

Området ligger i centrala delarna av Borås. Det avgränsas av Sven Eriksonsgatan i norr, och Kyrkogårdsgatan i söder. Motorvägen går rakt igenom i östvästlig riktning. Längs östra sidan av planområdet går Viskan. I området finns bland annat Pulsens verksamheter, restarurang Astern, markparkeringar och en hundrastgård.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen gav 2019-02-18 i beslut §54 och 2020-05-25 i beslut §223 och §235 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanerna för aktuellt område.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-02-18 respektive 2020-05-25 att ge i uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta nya detaljplaner för varsin del av rubricerat område i Borås Stad i syfte att pröva möjligheten att bygga bostäder, centrumändamål, kontor med mera.

Kommunen avser att göra en gemensam detaljplan innefattande båda planuppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019 att godkänna planprogram för Södra Centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Planprogrammet omfattar den norra delen av aktuellt planområde.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Göta.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-13] Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol