Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hulta, Hultamad 1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-1924 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2016-06-20 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att upprätta en ny detaljplan för Hultamad 1 med flera. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Hultamad 1. Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten och verksamheten genom att bygga om och till befintliga hus med 1 till 3 våningar för att rymma ytterligare ett 40-tal lägenheter samt mer service i form av vårdcentral, apotek och viss handel. Ambitionen är att lägenheterna skall vara anpassade för äldre och en del av dem uppfylla kraven för trygghetsboende.

För området gäller detaljplan P1057 som vann laga kraft 2005-03-10. Syftet med planen var att utöka användningsbestämmelserna för fastigheten från endast hotell till att även tillåta bostäder och kontor. Befintlig bebyggelse är en, respektive två och tre våningar hög.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 §209 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, att meddela sökanden om positivt planbesked samt att meddela sökande att plan inte kan antas fören det är säkerställt att det inte uppstår några konflikter med riksintresset Götalandsbanan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är positivt med en förtätning av de redan befintliga strukturerna därför kan positivt planbesked lämnas. Utredningar kommer att behövas för att säkerställa till vilken grad och var inom planområdet det är lämpligt att tillåta de olika användningarna, främst med avsikt på boende i förhållande till buller, men även risk. Även andra frågor rörande till exempel in-och utfarter samt parkering måste studeras. Fastigheten ligger inom ett område som kan komma att påverkas av Götalandsbanan.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hulta, Hultamad 1

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol