Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Villastaden, Svanen 6

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1234 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad men inte påbörjad

Fastigheten Svanen 6 är lokaliserad i korsningen av Övre kvarngatan och Sturegatan.

En planbeskedsansökan inkom till kommunen 2018 för fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden gav då negativt planbesked. Beslutet grundade sig på ett särskilt skyddsvärt, rödlistat träd samt befintligt hus, vilka bidrar till att skapa den stadsmiljö som karaktäriserar och skapar kvaliteter i stadsdelen Villastaden.

Fastighetsägaren inkom med en ny ansökan om planändring 2020 för att kunna bygga fler bostäder, med ökad exploatering inom fastigheten. Det nya förslaget har en ny gestaltning vilken samspelar mer med äldre bebyggelse i kvarteret och även en exploateringsgrad i likhet med nyare bebyggelse på Tuppen 7. Förslaget har även kompletterats med en träskyddsplan för att säkerställa att en exploatering inom fastigheten inte påverkar det särskilt skyddsvärda trädets rötter.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07 i beslut §502 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Svanen 6.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-01-28 i beslut §24 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge positivt planbesked och upprätta detaljplan.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Villastaden.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-26] Villastaden, Svanen 6

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol