Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Slutbesked

Du måste få ditt slutbesked från oss innan du kan börja använda byggnaden. För att vi ska kunna göra det, måste de åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan vara slutförda.

Vad krävs i slutbeskedet?

Du som är byggherre (du som betalar bygget) är ansvarig för att visa oss att kraven är uppfyllda. Sedan måste du lämna in begäran om slutbesked till oss. Gör det i god tid innan åtgärden är färdig. Tänk på:

  • I startbeskedet ska det stå vilka handlingar som du ska lämna in till oss inför beslut om slutbesked.
  • I din begäran om slutbesked ska du visa att alla krav och villkor är uppfyllda, som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet.
  • Den kontrollansvarigas utlåtande ska skickas in inför slutbeskedet.
  • Ibland behöver vi ett slutsamråd innan vi kan ge dig ett slutbesked. Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, villkor och eventuella avvikelser.
  • Vi utfärdar ett slutbesked när du visat att ovanstående krav är uppfyllda. Vi ska dessutom inte ha funnit något skäl att ingripa.

För vissa enkla åtgärder får du använda byggnaden eller lokalen innan slutbeskedet är skickat – det framgår i så fall i startbeskedet.

Kontakta din handläggare om du har några frågor.

Hur lång tid tar det att få slutbesked?

När vi fått in allt underlag, prövar vi snarast om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det finns skäl för oss att ingripa, handlägger vi även detta så fort som möjligt. Kostnaden för slutbeskedet debiteras i startbeskedet.

Vad händer på ett slutsamråd?

Om vi tidigare har haft ett tekniskt samråd ska vi också ha ett slutsamråd när arbetet avslutas. På slutsamrådet går vi igenom förutsättningarna för ett slutbesked tillsammans. Oftast hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen. På ett slutsamråd träffas en representant från byggnadsnämnden, byggherren och den kontrollansvariga.

På samrådet går vi igenom hur kontrollplanen följts, eventuella avvikelser från krav för åtgärderna, den kontrollansvarigas utlåtande, dokumentation från eventuella arbetsplatsbesök och förutsättningar för slutbesked. Vi för protokoll över slutsamrådet.

Tillfälligt slutbesked vid mindre brister

Du kan få ett slutbesked även om det finns mindre brister. Dessa anges då som anmärkningar på slutbeskedet. Om vi anser att en brist går att bortse från i dagsläget, kan vi ändå ge ett slutbesked. Bristen behöver ändå rättas till eller kontrolleras i ett senare skede. Detta kallas för ett interimistiskt slutbesked (tillfälligt slutbesked).

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Slutbesked

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol