Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Taxor för nya tillstånd och tillsyn gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Avgifter för nya tillstånd för tobaksförsäljning från och med 1 juli 2019

Avgift

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak

11 600 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak

11 600 kr

Anmälan om ändrade ägar‐ eller bolagsförhållanden

5 000 kr

Anmälan om förändrat tillstånd

2 300 kr

Avgifter för tillsyn gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare från och med 1 juli 2019

Taxa per år

Försäljnings av tobaksvaror

4 600 kr

Försäljnings av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 200 kr

Försäljnings av både tobaksvaror elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

5 800 krUppföljande kontroller vid avvikelser

Timavgift

Avgift tas ut för nedlagd tid*

1 225 kr

* Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid multiplicerad med timavgiften. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Vad avgifterna används till

Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på din restaurang, service till dig som krögare, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering med mera. Dessutom finansierar avgifterna kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgifterna.

Halv tillsynsavgift

Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om
nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.

Om verksamheten upphör

Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas
inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Taxor för nya tillstånd och tillsyn gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender