Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Tillstånd till spridning av växtskyddsmedel

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av Miljö- och konsumentnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket
 • genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda ytor

Tillståndsplikten i första stycket 7 och 8 gäller inte användning av växtskyddsmedel

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat, eller
 • på banvallar.

Inom vattenskyddsområden får kemiska bekämpningsmedel inte användas utan tillstånd av Miljö- och konsumentnämnden. Ansökan ska göras i god tid, dock senast fyra veckor innan planerad spridning.

Senast ändrad: 2019-09-03 16.03

Ändrad av:

Dela sidan: Tillstånd till spridning av växtskyddsmedel

g q n C

y Nyheter

y Nyheter

 • Mynt i högar.