Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Primär och sekundär zon

Nedan följer en sammanfattning av de regler som gäller inom zonerna. Här kan du läsa hela föreskriftenPDF för vattenskyddsområdet.
Kontakta Miljöförvaltningen om du har några frågor om vad som gäller.

Kemikalier

Om du hanterar och/eller lagrar sammanlagt mer än 250 liter av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen vid ett och samma tillfälle måste du söka tillstånd av Miljö- och konsumentnämnden.

Oljetankar belägna inomhus för bostadsuppvärmningsändamål och drivmedel i fordon och arbetsmaskiner är undantagna från krav på tillstånd.

På platser där du hanterar kemikalier längre än sex månader eller där flera hanterar produkten (till exempel tankning) ska en skylt ange att det sker inom ett vattenskyddsområde. Skyltar kan beställas hos Borås Energi och Miljö AB, telefonnummer 020-97 13 00.

I första hand ska kemikalier och farligt avfall förvaras inomhus. Inomhus ska förvaring av kemikalier och farligt avfall ske i utrymme som är tätt och beständigt mot det aktuella ämnet, samt kan inrymma hela den lagrade volymen. Befintliga golvbrunnar ska sättas igen.

Om förvaring måste ske utomhus ska kemikalier och farligt avfall förvaras under nederbördsskydd och i sekundärt skydd eller i invallning, som är tätt och beständigt mot det aktuella ämnet, samt rymmer hela den lagrade volymen.

Trafik på sjöar

Det är förbjudet att köra med bensin- eller dieseldrivna fordon på isbelagd sjö. Det är också förbjudet med trafik av sjöflyg. Bensindrivna båtmotorer får inte vara av tvåtaktstyp. Det finns dessutom ett generellt förbud mot att köra vattenskoter på sjöar inom Borås stad.

Fordonsvätt

Du får inte tvätta fordon utomhus med avfettningsmedel eller andra bilvårdsprodukter. Du bör i första hand tvätta ditt fordon i ”gör-det-själv-hall” eller i en automatisk biltvätt där tvättvattnet passerar ett reningsverk innan det släpps ut.

Cisterner

Särskilda regler gäller för cisterner, exempelvis invallning eller dubbelmantling.

Avlopp

Nya avlopp som läggs inom primär och sekundär zon måste uppfylla kraven enligt ”hög skyddsnivå”. Det innebär att alla avloppslösningar inte är tillåtna.

Upplag

Det finns särskilda regler för upplag av skogsmaterial, avfall och förorenade massor.

Det är förbjudet med upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt inom primär och sekundär skyddszon.

Schaktning

När du ska gräva, schakta eller bygga om ett hus, tänk på att det finns särskilda regler för detta inom vattenskyddsområdet. Det kan krävas tillstånd.

Husbehovstäkt

Du behöver tillstånd av Miljö- och konsumentnämnden för att få bedriva husbehovstäkt i den primära skyddszonen. Även andra täktverksamheter är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Värmepumpar och andra energianläggningar

Det krävs tillstånd av Miljö- och konsumentnämnden för att lagra och/eller utvinna värmeenergi från ytvatten. För bergvärmepumpar och ytjordvärmepumpar krävs anmälan.

Bekämpningsmedel samt kalkning och gödsling

Om du yrkesmässigt ska hantera kemiska eller biologiska bekämpningsmedel måste du söka tillstånd hos Miljö- och konsumentnämnden. Särskilda regler gäller även för jord- eller vattenslagning av plantor, kalkning, kemisk behandling av vattendrag samt gödsling.

Senast ändrad: 2020-07-06 13.21

Ändrad av:

Dela sidan: Primär och sekundär zon

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En telefon med knappsats

  Publicerad den

  Problem att nå Borås Stad via telefon

  En fiberkabel i Göteborg har blivit avgrävd vilket påverkade telefonin i Borås Stad. Felsökning pågår i detta nu tillsammans med underleverantör. Flertalet fasta dataförbindelser och telefoniförbindel...
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
 • Rostig skylt med text Borås

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender