Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Förfrågan om information skickad till potentiella mottagare av muddermassor

Borås Stad undersöker om det finns mottagningsanläggningar med kapacitet att ta emot och deponera stora mängder avvattnade muddermassor från Viskans botten. Därför har följande förfrågan om information 18 juni skickats till potentiella mottagningsanläggningar.

Request for information (RFI) - Förhandsinformation om kommande upphandling avseende sanering av Viskan, Borås kommun.

Borås Stad har för trolig avsikt att låta utföra sanering av hela eller delar av Viskans vattensystem mellan väg 27 och Rydboholm.

Entreprenaden kommer att omfatta sanering, avvattning och stabilisering av sediment/muddermassor. Tidsplan för utförande är beroende av kommande tillståndsprövning, men entreprenaden beräknas kunna påbörjas inom 3-5 år.

Saneringsbehovet bedöms preliminärt kunna uppgå till totalt ca 600 000 m3 förorenat sediment fördelat under ca 4-6 års tid.

Efter avvattning på land (troligen i tuber efter polymerinblandning) kan sedimentet borttransporteras till en lämplig mottagningsanläggning.

Laboratorieförsök har genomförts med avvattning och efterföljande stabilisering med två olika askor. Resultaten indikerar i nuläget att detta avfall (dvs avvattnat och stabiliserat sediment) ska kunna deponeras.

Indikationer på avvattnat sediment:

  • Ca 30% TS (försök indikerar 40-60% TS efter stabilisering med aska)
  • Analysresultat totalhalter och laktester bifogas, ett urval

Eftersom det rör sig om stora avfallsmängder som ska tas omhand vill Borås Stad redan idag inhämta information och försäkra sig om att det kommer att finnas anläggningar med möjlig mottagningskapacitet för avfallet. Dvs syftet med denna förhandsinformation är främst att hitta olika alternativa mottagningsanläggningar som har tillstånd för mottagning, stabilisering och deponering av detta avfall, dvs avvattnat sediment.

Borås Stad är tacksam för ert svar på följande frågor:

  1. Är projektet intressant för er?
  2. Har ni tillstånd och kapacitet för att ta emot hela eller delar av avfallet?
  3. Vilken avfallsmängd kan ni ta emot per år?
  4. Uppskattad preliminär mottagningskostnad för avvattnat men ännu ej stabiliserat slam? Dvs, eventuell stabilisering utförs av er. (obs ej bindande uppgift)
  5. Projektet ser deponering som möjlig hantering av avfallet. Kan ni se något annat alternativ?
  6. Om ovan lämnad information inte är tillräcklig, vad önskar ni för ytterligare information för att kunna besvara frågorna 1-5 ovan?

Borås Stad förbehåller sig rätten att ändra i förutsättningarna.

Sista svarsdag 2024-08-21

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga till RFI - Analyssammanställning Viskan.xlsx Excel, 33.9 kB. 33.9 kB 2024-06-19 11.39
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förfrågan om information skickad till potentiella mottagare av muddermassor

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter