Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads naturvårdsfond

Borås Stad har genom naturvårdsfonden möjlighet att ge bidrag till naturvårdsåtgärder. Syftet med fonden är att utveckla och bevara naturvärden i kommunen. Fonden riktar sig till såväl enskilda personer som föreningar, företag och Borås Stad. Bidrag har bland annat beviljats för restaurering av betesmarker, biotopvård i vattendrag, beskärning av skyddsvärda träd och anläggning av dammar för att gynna biologisk mångfald.

Vill du söka bidrag för naturvårdsåtgärder?

Ansök om bidrag ur naturvårdsfonden genom att fylla i blanketten nedan, under självservice, och skicka den till: Miljöförvaltningen, 501 80 BORÅS, alternativt via e-post till miljo@boras.se

Bidrag kan ges till

  • föreningar och enskilda för naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller restaureringsåtgärder
  • naturvårdsavtal med markägare för bevarandeåtgärder
  • informationsinsatser som främjar naturvården
  • små naturvårdsprojekt för en viss naturtyp där annan finansiering saknas
  • kommunens egenfinansiering i naturvårdsprojekt som fått statligt eller annat stöd
  • konkreta naturvårdsåtgärder som kommunen kan genomföra för bevarande, återställande, skötsel och förvaltning av naturområden och naturvärden men där dessa ligger utanför den löpande driftverksamheten.

Beslut om bidrag fattas av Miljö- och konsumentnämnden efter förslag från en beredningsgrupp. Beredningsgruppen består av representanter från Miljö- och konsumentnämnden, Naturskyddsföreningen i Borås och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund).

Ansökningsdagar och förutsättningar för att få bidrag

Ansökningar tas emot löpande och beslut om bidrag fattas två gånger per år. Sista ansökningsdag är 28 februari respektive 31 augusti.

Bidrag ur fonden kan inte lämnas till redan genomförda åtgärder, inköp av enbart utrustning eller stipendier. Är det ett företag eller en förening som söker, och verksamheten är momsregistrerad, beviljas inte bidrag för momsen.

Under de senaste åren har naturvårdsfonden beviljat bidrag till nästan 40 olika biodlingar. Vi kommer därför framöver att istället prioritera andra naturvårdsåtgärder. Det är fortfarande möjligt att söka bidrag för biodling, men för att ha möjlighet att få beviljat bidrag ställer vi högre krav på en visad naturnytta i samband med biodlingen, till exempel att även anlägga blommande ängsmark.

Bidrag till naturvårdsfonden

Naturvårdsfonden finansieras främst genom årligt anslag från Borås Stad. Vill du som företag eller privatperson donera pengar till naturvårdsfonden går det att ge ett bidrag genom att sätta in pengar på Borås Stads bankgiro 991-1025. Märk insättningen Miljöförvaltningen naturvårdsfonden.

Ansök om bidrag från naturvårdsfonden via blanketten nedan. 

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Stads naturvårdsfond

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter