Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aktiviteter inom Boende och närmiljö

Här hittar du de aktivteter som genomförs nu och har genomfört inom Boende och närmiljö.

Detta gör vi

Vi genomför nu flera aktivteter med syfte att förbättra boendet och närmiljön. Listan uppdateras efter hand. Här berättar vi mer om varje aktivitet.

Implementering av segregationsindex

Delegationen mot segregation (DELMOS) har i samverkan med den Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram ett rikstäckande segregationsindex. Utifrån detta index identifieras fem områdestyper, från områden med mycket stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Syftet med dessa områdestyper är att kunna analysera hur förutsättningar för människor skiljer sig åt mellan olika bostadsområden.

Aktiviteten handlar om att använda segregationsindexet inom ramen för arbetet med Socialt hållbart Borås samt att se över hur indexet, tillsammans med Välfärdsbokslutet, kan användas vid planering och uppföljning av verksamhet.

För att ytterligare stärka det kunskapsbaserade arbetet som redan görs utifrån Välfärdsbokslutet ska en statistikdatabas tas fram. Statistikdatabasen kommer göra det möjligt att inhämta och visualisera statistik efter behov, samt underlätta uppföljningen av den sociala hållbarhetens status över tid utifrån geografiska områden.

Fortsatt översyn av styrande dokument

Ambitionen inför 2023 är att testa forskningsbaserade markanvisningstävlingar som ett steg i att uppnå en mer aktiv markpolitik som tar hänsyn till sociala faktorer.

Öka invånarnas delaktighet i stadsutvecklingen

Aktiviteten handlar om att utveckla en systematik för att involvera Boråsarna i kommunens utveckling. Det strukturskissarbete som bedrivs på Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifieras som ett bra forum för att öka delaktigheten. Strukturskisserna är levande dokument som beskriver den, för stunden, gemensamma tanken och översiktliga bilden av hur stadsplaneringen hänger ihop på övergripande nivå.

Under hösten 2022 ligger fokus på strukturskiss Västra centrum - en gemensam vision för hur området kring centralstationen, Krokshallsberget och nedre Norrby kan se ut i framtiden. I samband med detta har en stadsvandring hållits och invånarna har bjudits in till dialog.

Sprida möjligheten att få bidrag

En översyn görs av de bidrag som kommunivånare i egenskap av privatperson, företag eller förening kan söka. Genom att samordna, tillgängliggöra och förtydliga informationen, och sedan aktivt arbeta för att sprida den, skapas bättre möjligheter för invånarna att påverka sin närmiljö.

Detta har vi genomfört

Många av de aktiviteter som vi satsar extra på inom ramen för arbetet Socialt hållbart Borås är tidsbegränsade. Tanken är att några av satsningarna på sikt blir en del den ordinarie verksamheten.

Översyn av styrande dokument inom stadsutveckling

Inom samhällsbyggnadsprocessen finns flertalet styrande dokument, som till exempel översiktsplan, utbyggnadsstrategi, grönområdesplan, handlingsplan för bostadsbyggande och handbok för stadsmiljön.

Aktiviteten handlar om att göra en genomlysning och en översyn av de styrande dokumenten, för att analysera i vilken utsträckning de idag bidrar till mer jämlika boende och närmiljöer. Analysen ska även identifiera och belysa möjliga justeringar i dessa styrdokument i syfte att minska bostadssegregationen.

Översynen resulterade i rapporten Kompassen där ett flera utvecklingsområden inom samhällsbyggnadsprocesserna pekas ut. Rekommendationen är att vi bland annat ska arbeta med ökad social hänsyn i markanvisningar. Ett aktivt arbete med kommunens egen mark kan fungera som ett verktyg för att främja den sociala hållbarheten i stadsutvecklingen. Slutfört november 2022.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktiviteter inom Boende och närmiljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol