Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förbättrad närvaro i skolan

Stor frånvaro är en av de vanligaste orsakerna till att elever i grundskolan inte lyckas bli behöriga till gymnasiet. I samverkan med Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har Grundskoleförvaltingen och alla våra skolor arbetat med att förbättra närvaron i skolan. Arbetet med att förbättra närvaron i skolan har under åren 2020 till 2021 genomförts som en extra satsning inom Socialt hållbart Borås. Det arbete som gjorts är nu en del av den ordinarie verksamheten.

Så här arbetar vi med förbättrad närvaro i skolan.

Åtgärdsplan för att förbättra närvaron

En åtgärdsplan för att förbättra närvaron antogs av Grundskolenämnden i december 2020. Arbetet beskrivs också i Grundskoleförvaltningens utvecklingsplan som prioriterat att arbeta med de kommande åren.

Team Domino

I november 2020 anställdes ett team, Team Domino, bestående av två verksamhetsutvecklare från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt Grundskoleförvaltningen. Teamets arbete samordnas av chef för grundskolans elevhälsa som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagoger.

Teamets uppgift är att utveckla arbetet med att förbättra elevernas närvaro i båda förvaltningarna. De ska också utveckla samverkan mellan de båda förvaltningarna och även med andra verksamheter som till exempel Barn- och ungdomspsykiatrin.

Gemensam plan för hur man agerar vid hög frånvaro

År 2019 togs en gemensam plan fram för hur skolorna ska agera vid hög frånvaro. Planen har reviderats under 2020.

Alla rektorer och all personal inom elevhälsan har utbildats kring planen och den används på alla skolor. En utbildningsfilm för lärare, övrig skolpersonal och personal inom Individ- och familjeomsorgen har tagits fram för att skapa medvetenhet om vikten av att förbättra närvaron.

Ny tjänst inom elevhälsan

Inom Grundskoleförvaltningen har en gemensam tjänst inom elevhälsa och systemadministration skapats för att bättre stödja skolornas arbete med scheman och elevgrupper för att frånvarorapporteringen ska fungera bättre.

Nya rutiner för lärarnas uppföljning

Det har införts regelbunden uppföljning av att alla lärare rapporterar frånvaron som de ska så att ingen elevs frånvaro missas.

Kartläggning av orsakerna

Med start hösten 2020 har ett arbete med att kartlägga orsakerna till frånvaro för alla elever med oroväckande hög frånvaro införts.

Rapport presenterades för Grundskolenämnden i augusti 2021

En rapport gällande det inledande och kartläggande arbetet presenterades för Grundskolenämnden i augusti.

Nya åtgärder är beslutade

Utifrån rapporten beslutade förvaltningschef i september 2021 om att Team Dominos arbete nu övergår i en mer operativ fas.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förbättrad närvaro i skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol