Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förbättrar närvaron i skolan

Arbetet med att förbättra elevernas närvaro i skolan har under åren 2020 till 2021 genomförts som en extra satsning inom arbetet Socialt hållbart Borås. Arbetet är nu en del av den ordinarie verksamheten.

Stöd till vårdnadshavare för elever med problematisk skolfrånvaro Länk till annan webbplats.

Hjälp och stöd finns när ditt barn inte går till skolan Länk till annan webbplats. (Artikel publicerad i Såklart Borås, nr 1/23)

Vad?

År 2019 togs en gemensam plan fram för hur skolorna ska agera när elever har hög frånvaro. Planen har reviderats under 2020.

En åtgärdsplan för att förbättra närvaron antogs av Grundskolenämnden i december 2020. Arbetet beskrivs också i Grundskoleförvaltningens utvecklingsplan som ett prioriterat arbete de kommande åren.

I november 2020 anställdes två verksamhetsutvecklare, Team Domino. En peson från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och en från Grundskoleförvaltningen (GRF). Teamets arbete samordnas av verksamhetschef för grundskolans elevhälsa.

Varför?

Stor frånvaro är en av de vanligaste orsakerna till att elever i grundskolan inte lyckas bli behöriga till gymnasiet.

Skolan är, näst efter familjen, den viktigaste institutionen för barn och unga från 6–18 år. Att gå klart skolan med fullständiga slutbetyg är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga psykisk ohälsa och sociala svårigheter senare i livet.

Det finns starka samband mellan hög närvaro och goda skolresultat. Ju mer en elev är i skolan desto större chans är det att hen får behörighet till gymnasiet.

Att bli behörig till gymnasiet och sedan gå klart gymnasiet är viktigt för ungdomars hälsa och möjligheter att få ett bra och självständigt liv.

Hur?

Team Domino arbetar med att sprida kunskap om vikten av att elever har hög närvaro i skolan. Teamet stödjer skolor och socialtjänst genom exempelvis att handleda, utbilda och ge processtöd.

Teamet har arbetat främjande, förebyggande och åtgärdande med skolornas närvaroarbete. Arbetet kan till exempel handla om att utbilda elevhälsoteamet i att göra mer kvalitativa utredningar vid oroväckande frånvaro. Ett annat exempel är att prata med lärare om vikten av tidigt upptäcka signaler där en elev riskerar att på sikt få hög frånvaro.

Även inom Individ- och familjeomsorgen sker ett arbete för att lära medarbetarna att tidigt uppmärksamma och agera på oroväckande skolfrånvaro. Team Domino stöttar flera olika yrkesgrupper, bland annat socialsekreterarare, familjebehandlare, fältsekreterare och socialrådgivare.

Vikten av skolnärvaro finns numera också med som en del i utbildningen för nya familjehem.

Ett nätverk har också bildats med representanter från olika förvaltningar som jobbar nära elever och föräldrar. Nätverket är ett tillfälle för medarbetarna att fördjupa sig mer i frågan om skolnärvaro. Det stärker också samarbetet mellan olika professioner.

Team Domino arbetar långsiktigt med att stärka samarbetet med hälso- och sjukvården, Polisen och föreningslivet.

När?

Arbetet startade hösten 2020 och är numera en del i den ordinarie verksamheten.

Vem?

Grundskoleförvaltningen och IFO är ansvariga för arbetet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förbättrar närvaron i skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol