Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förbättrad närvaro i skolan

Stor frånvaro är en av de vanligaste orsakerna till att elever i grundskolan inte lyckas bli behöriga till gymnasiet. Därför är det viktigt att skolorna har tydliga och fungerande rutiner för att komma till rätta med elevfrånvaron. Det är också viktigt att alla vårdnadshavare på bästa sätt stöttar sina barns skolgång.

I samverkan med Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar Grundskoleförvaltingen och alla våra skolor med att förbättra närvaron i skolan.

Så arbetar vi med förbättrad närvaro i skolan

Åtgärdsplan för att förbättra närvaron

En åtgärdsplan för att förbättra närvaron antogs av Grundskolenämnden i december 2020. Arbetet beskrivs också i Grundskoleförvaltningens utvecklingsplan som en av de prioriterade sakerna att arbeta med de kommande åren.

Team Domino

I november 2020 anställdes ett gemensamt team, Team Domino, bestående av två verksamhetsutvecklare från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt Grundskoleförvaltningen. Teamets arbete samordnas av chef för grundskolans elevhälsa. Elevhälsan består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagoger.

Teamets uppgift är att utveckla arbetet med att förbättra elevernas närvaro i båda förvaltningarna. De ska också utveckla samverkan mellan de båda förvaltningarna och även med andra verksamheter som till exempel Barn- och ungdomspsykiatrin.

Gemensam plan för hur man agerar vid hög frånvaro

År 2019 togs en gemensam plan fram för hur skolorna ska agera vid hög frånvaro. Planen har reviderats under 2020.

Alla rektorer och all personal inom elevhälsan har utbildats kring planen och den används på alla skolor. En utbildningsfilm för lärare, övrig skolpersonal och personal inom Individ- och familjeomsorgen har tagits fram för att skapa medvetenhet om vikten av att förbättra närvaron.

Ny tjänst inom elevhälsan

Inom Grundskoleförvaltningen har en gemensam tjänst inom elevhälsa och systemadministration skapats för att bättre stödja skolornas arbete med scheman och elevgrupper för att frånvarorapporteringen ska fungera bättre.

Nya rutiner för lärarnas uppföljning

Det har införts regelbunden uppföljning av att alla lärare rapporterar frånvaron som de ska så att ingen elevs frånvaro missas.

Kartläggning av orsakerna

Med start hösten 2020 har ett arbete med att kartlägga orsakerna till frånvaro för alla elever med oroväckande hög frånvaro införts.

Rapport presenterades för Grundskolenämnden i augusti 2021

En rapport gällande det inledande och kartläggande arbetet presenterades för Grundskolenämnden i augusti. De huvudsakliga slutsatsrna var följande:

 • Frånvarostatistiken har blivit allt bättre
 • Frånvarorutinerna är kända av rektorer och elevhälsa
 • Det skiljer fortfarande en hel del mellan skolors prioritering av frånvaroarbetet och insikt om vikten av detta samt personalens kompetens
 • För få frånvaroutredningar genomförs
 • Utöver pandemirelaterad frånvaro beror frånvaron i hög grad på psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, familjesituation, social problematik i skolan
 • Pedagogiska orsaker bedöms underrapporterade och ofta tolkat som ”vanlig skolk”
 • Nyanlända/invandrare överrepresenterade även om pandemin minskat skillnaderna
 • Samverkan mellan Grundkoleförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) har förbättrats och sker i positiv anda
 • IFO ser nu att frånvaro ger allvarliga konsekvenser och att det är viktigt att väga in frånvaro i deras utredningsarbete

Nya åtgärder är beslutade

Utifrån rapporten beslutade förvaltningschef i september 2021 om att Team Dominos arbete nu ska övergå i en mer operativ fas där följande åtgärder ska vidtas:

 • Inrättande av ett kunskapscentrum med Team Domino som spindeln i nätet
 • Uppdrag via förfrågan
  - Riktat processtöd till skolor med större behov.
  - Konsultation och handledning efter överenskommelse.
 • Kunskapsspridning
  - Utveckling av metodbank
  - Grupputvecklingsinsatser (GDQ) erbjuds- för elevhälsoteam eller lärarlag
  - Kartläggnings- och utredningsmetodik.
  - Arrangera kunskapsutbyten.
 • Inrättande av närvaronätverk med personal från elevhälsan, IFO och skolor

 

 

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förbättrad närvaro i skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol