Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hjälp och stöd finns när ditt barn inte går till skolan

Artikeln publicerades:

Att vara på plats i skolan är avgörande för hur det går senare i livet. Som förälder kan du vara uppmärksam på tidiga tecken på om ditt barn inte kan eller vill gå till skolan. Att tidigt ha en god dialog med skolan är viktigt för att kunna vända en negativ trend.

Orsakerna till att ett barn inte vill gå till skolan kan vara många. Ofta är det också flera orsaker som påverkar samtidigt. Det kan vara allt ifrån sjukdom och olika symptom som huvudvärk eller magont till psykisk ohälsa, mobbing eller bekymmer hemma. Det man vet är att det trots allt är hälsofrämjande att komma till skolan. Närvaro i skolan är en av de pusselbitar som behöver vara på plats för att en elev ska kunna må bra igen. Man vet också att det finns ett tydligt samband mellan hög närvaro och behörighet till gymnasiet.

– Frånvaro, även om den är väldigt liten, skapar snabbt problem för eleven. Och det spelar ingen roll om frånvaron är giltig eller ogiltig – effekten blir densamma. Om man är borta mer än 20 procent av tiden ökar risken för att frånvaron eskalerar, säger Annica Elf, verksamhetsutvecklare på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Tillsammans med Sara Åqvist, verksamhetsutvecklare på Grundskoleförvaltningen, har hon under två år jobbat systematiskt med att kartlägga hur Borås Stads cirka 40 grundskolor jobbar med närvaron i skolan. Deras arbete är ett av flera projekt som ingår i det övergripandet arbetet som kallas Socialt hållbart Borås.

Se mönster

Bland annat har de stöttat skolorna i hur de arbetar med elevernas närvaro. Det första steget är att ha en bra rapportering för att kunna se mönster hos elever för att också kunna agera tidigt. De ser också att problemet med hög frånvaro är betydligt större på högstadiet än på låg- och mellanstadiet. Samtidigt sätter man rutiner och mönster tidigt i livet.

– Om man redan i förskoleklass är hemma ofta, så ökar risken för samma beteende högre upp i åldrarna, förklarar Sara Åqvist.

De betonar vikten av en god närvarokultur och där spelar självklart lärarna en stor roll. Deras ansvar är att få alla elever att känna sig välkomna, att betona att det är viktigt att vara i skolan och att det känns tryggt att vara där.

– Skolan ska förmedla kunskap, men det är också ett samhälle i miniatyr, där man lär sig sociala koder och att samspela med andra, säger Sara Åqvist.

Men klasskamraterna har också betydelse, både när man är i skolan och när man inte vill gå dit.

– Kompisarna kan visa att de bryr sig, att man är saknad om man inte är i skolan och uttrycka att vi vill att du kommer tillbaka, säger Sara Åqvist.

Som förälder kan du lära dig att upptäcka tidiga tecken hos ditt barn. Kan du se mönster i beteendet eller utrycker ditt barn att det inte trivs i skolan?

– Lyssna på ditt barn. Ha sedan en dialog med skolan om de svårigheter som barnet upplever. Om man tidigt har en god kommunikation med skolan, ökar chansen att det inte blir ett negativt mönster. Vi vill ju alla barnets bästa, säger Annica Elf.

Du som förälder är viktig

Ju mer ett barn är i skolan desto större chans är det att hen når gymnasiebehörighet. Skolan är avgörande för att utveckla både kunskap och social förmåga. Som vuxen kan du på flera olika sätt hjälpa ett barn som inte vill gå till skolan.

  • Skapa goda rutiner och en bra dygnsrytm för ditt barn.
  • Intressera dig för barnets upplevelse av skolan som inte är kopplad till betyg och prestation, exempelvis lärande, kompisar och relationer till skolpersonal.
  • Uppmärksamma barnets framsteg och styrkor i hur skoluppgifter och läxor utförs istället för att fokusera på betyg.
  • Ett vanligt tidigt tecken är att barnet utrycker negativa tankar och känslor om skolan. Ibland kan det vara mer otydliga tecken som magont, huvudvärk eller att barnet ofta känner sig sjukt eller trött.
  • Var uppmärksam på mönster i frånvaron, om det till exempel är extra svårt för barnet att ta sig till skolan vissa dagar, vissa lektioner eller vissa perioder som till exempel i samband med skolstart eller efter lov.
  • Ha en dialog med skolan och förmedla vad barnet upplever. Det underlättar för skolan att få så stor förståelse som möjligt för varför barnet undviker skolan.
  • Tillsammans med skolan behöver ni hitta anpassningar som sänker hindren och underlättar så mycket det går för att barnet ska vilja gå tillbaka till skolan. Det kan till exempel handla om hur du kan underlätta för barnet kring skoluppgifter. Låt barnet vara delaktigt i lösningarna.
  • Många barn behöver ha kontroll över hur dagen kommer att se ut. Öka förutsägbarheten i vardagen genom att berätta vad som kommer att hända och när.
Sara Åqvist, verksamhetsutvecklarepå Grundskoleförvaltningen, och Annica Elf, verksamhetsutvecklare påIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen. Foto: Anna Sigge.

Sara Åqvist, verksamhetsutvecklare på Grundskoleförvaltningen, och Annica Elf, verksamhetsutvecklare på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Foto: Anna Sigge.

Information, ikon

Behöver du hjälp?

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-15] Hjälp och stöd finns när ditt barn inte går till skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol