Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Jobbar utifrån en modell som bygger på ett medskapande arbetssätt

För att organisera arbetet Drömmen om Norrby provar vi nu att arbeta utifrån den modell som bygger på ett medskapande arbete.

Vad?

Arbetssättet bygger på samverkan mellan norrbyborna, de som är verksamma på området, tjänstepersoner från Borås Stad och representanter från bostadsbolag.

Arbetssättet innebär att man utgår från en gemensam utmaning, det kan till exempel handla om hur fler ska komma i arbete eller hur tryggheten ska bli bättre på området.

Alla i arbetet förväntas bidra på lika villkor, man tar helt enkelt ett gemensamt ansvar för att komma tillrätta med den utmaning man har.

Varför?

Arbetet gynnar de boende på Norrby men också hela kommunen eftersom trygghet och jämlika livsvillkor gynnar alla.

Hur?

Utifrån de intervjuer som gjorts på Norrby har vi gemensamt ringat in fem olika fokusområden; meningsfull fritid, inre miljö, yttre miljö, förutsättningar för arbete och förskola-skola-föräldraskap. Utifrån dessa fokusområden har vi nu skapat fem arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna, med cirka 20-30 personer består av norrbybor, representanter från föreningslivet och tjänstepersoner från Borås Stads förvaltningar och bostadsbolag.

Arbetsgrupperna tar nu fram handlingsplaner för vad som behöver göras på Norrby. Syftet är att vi gemensamt ska uppnå Drömmen om Norrby.

Tanken med det medskapande arbetet är att allas insats är lika viktig och att alla behövs.

Alla som bor på Norrby kan anmäla sitt intresse för att medverka i arbetsgrupperna.

Anmäl dig till Drömmen om Norrby

När?

Under hösten 2022 har en gemensam målbild arbetats fram. Under hösten 2022 kom också arbetsgrupperna igång med sina första möten.

Under våren 2023 fortsätter arbetet med att ta fram handlingsplaner för vad som behöver göras för att uppnå Drömmen om Norrby.

Drömmen om Norrby - en plan för vad som ska göras

Vem?

Arbetet leds av Fritids- och folkhälsoförvaltningen i samverkan med Stadsledningskansliet och det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås.

Organisationsskiss över hur det medskapande arbetet fungerar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Jobbar utifrån en modell som bygger på ett medskapande arbetssätt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol