Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Ekonomisk ordlista

Här kan du läsa mer om vad olika ekonomiska begrepp betyder.

Balanskrav

För att uppfylla lagstiftningens krav att kommunen visar god ekonomisk hushållning görs uppföljning mot det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär lite förenklat att intäkterna, alltså de pengar kommunen får in, varje år ska vara större än kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år.

Budget

Enligt kommunallagen är kommunerna skyldiga att skapa en budget i detalj för det kommande året och översiktligt plan för ekonomin de två därefter följande åren. I Budgeten för staden ska intäkterna överstiga kostnaderna. Vid bokslutet görs jämförelser mellan budgeterade och redovisade intäkter och kostnader. Ett positivt budgetutfall benämns överskott och ett negativt kallar vi underskott.

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Kassaflöde

Kassaflödet består av verksamhetens inbetalningar och utbetalningar. Genom att följa verksamhetens så kallade betalningsströmmar under en viss period, får man en bild av hur verksamheten utvecklas.

Nämnders och styrelsers resultat

Resultat i förhållande till budget, det vill säga avvikelse från det resultat som budgeterats.

Skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten finansieras till ungefär 80 procent av skatteintäkter, medan de återstående 20 procent utgörs av olika avgifter, ersättningar och bidrag.

Soliditet

Begreppet anger hur mycket eget kapital som staden har att finansiera sin verksamhet med. Soliditeten speglar betalningsförmågan på lång sikt. Ju högre soliditet, desto starkare finansiellt handlingsutrymme.

Verksamhetens nettokostnad

Nettokostnaden är skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och liknande) och kostnader som stadens olika verksamheter redovisat. Verksamhetens nettokostnader finansieras i första hand med skatteintäkter och generella statsbidrag.

Årets resultat

Årets resultat visar förändringen av eget kapital, det vill säga stadens förmögenhet, vid årets slut. Kommuner är inte vinstdrivande, och ett vanligt mått på att kommunen hushållar väl med sina pengar, är istället att resultatet (överskottet) utgör minst två procent av skattenettot.

Senast ändrad: 2020-04-20 13.10

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomisk ordlista

g q n C