Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Aktivitetsplats Fristad

Medborgardialogen om aktivitetsplats Fristad genomfördes av Tekniska nämnden den 25 maj 2019 i samband med Fristaddagen. Under dialogen fick medborgarna chans att vara med och påverka hur aktivitetsplatsen i Fristad ska se ut. Medborgardialogen handlade om den skogsdunge mellan Vängavägen och Industrivägen som planeras göras om till en attraktiv aktivitetsplats där Fristadborna kan mötas.

Nedan redovisas delar av resultatet, läs gärna hela rapporten från dialogen för mer ingående resultatbeskrivning och diskussion.

Utvärdering av medborgardialog om aktivitetsplats Fristad Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Metod

För att få struktur på de önskemål som kom in under medborgardialogen användes en så kallad moodboard samt en förslagslåda.

På moodboarden fick deltagarna i medborgardialogen möjlighet att rösta på olika bilder med förslag på vad som skulle kunna finnas på aktivitetsplatsen. Bilderna representerade två inriktningar, lek och naturupplevelse. Röstningen genomfördes med hjälp av olikfärgade klistermärken. Klistermärkenas färg representerade vilken ålderskategori den som röstade tillhörde. Genom att åldersbestämma de röstande var det lättare att utläsa vilka aktiviteter som lockade en yngre, respektive en äldre målgrupp.

De deltagare som önskade komma med förslag som inte fanns med på moodboarden eller ville precisera sina önskemål ytterligare hade möjlighet att skriva ned önskemålen på en lapp och lämna den i en förslagslåda. På plats fanns också politiker och tjänstemän som kunde svara på frågor och ta emot synpunkter

Resultat

Nedan presenteras resultatet kortfattat, ett mer utförligt resultat där alla synpunkter kommenteras kan du läsa i rapporten.

Moodboard

Totalt placerades 229 klistermärken på moodboarden, deltagarna hade möjlighet att rösta på flera förslag per person, på så vis var det lätt att utläsa vilka förslag som var mest attraktiva efter antal klistermärken. Nedan finns resultatet presenterat i tabellform uppdelat på de två inriktningarna naturupplevelse och lek.

Diagram 1 medborgardialog i Fristad

Tabellen visar att inriktningen lek fick fler röster än kategorin naturupplevelser. Man kan även konstatera att ålderskategorierna 3-9 och 10-15 år röstade på lek i större utsträckning än naturupplevelse. Däremot var ålderskategorin 16-29 år mer intresserade av naturupplevelser medan de i ålderskategorin 30-44 år såg lek som en viktigare inriktning för aktivitetsplatsen.

Diagram 2 medborgardialog Fristad

Ovan finns resultat bild för bild inom inriktningen naturupplevelse. Den förslagsbild som fick flest röster var “blomsterträdgård”.

Diagram 3 medborgardialog Fristad

Ovan finns resultat bild för bild inom inriktningen lek. Den förslagsbild som fick flest röster var “mountainbike”.

Förslagslåda

Totalt lämnades 23 stycken lappar med önskemål i förslagslådan. Många av lapparna innehöll flera förslag på samma lapp. Alla synpunkter redovisas i bilaga 4. Här finns också kommentarer på varje synpunkt från områdets ansvariga landskapsingenjör.

Av alla inkomna önskemål var det 9 stycken som inte har med medborgardialogens ämne att göra. Dessa önskemål lades istället in i kommunens formulär för synpunkter och fel.

Utöver de önskemål som fanns med på tavlan var följande önskemål återkommande: Hundrastplats, boulbana, skatepark och utegym.

Diskussion

En genomgående tendens som kan utläsas från resultatet var att de yngre deltagarna ville ha en plats för lek och de äldre än 16 år ville ha en plats för naturupplevelse. Den åldersgrupp som stack ut från detta resultat var dock 30-44 år, där majoritet istället röstade på lek. En möjlig anledning till detta är att åldersgruppen 30-44 år i större utsträckning är småbarnsföräldrar och först och främst tänker på sina barns önskemål och behov.

I bedömningen av om de inkomna förslagen är genomförbara har man tagit hänsyn till tre olika aspekter: Projektets budget, ytans kapacitet och det faktum att aktivitetsplatsen ska kunna användas av så många som möjligt.

Två förslag som lämnades i förslagslådan av flera deltagare var boulebana och utegym. Båda förslagen är exempel på aktiviteter som är fullt genomförbara, och som inte hade kommit fram om det inte varit för medborgardialogen.

Ett frekvent återkommande förslag var hundrastplats. Det finns ett tydligt behov av en hundrastplats i Fristadområdet och det planeras att byggas inom en snar framtid. Dock anses inte aktivitetsplatsen som ett ställe där en hundrastplats passar in då det är viktigt att alla ytor i området är tillgängligt för alla. En inhägnad hundrastplats blir begränsad till enbart hundägare.

Även skatepark eller betongpark var ett förslag som återkom. Det kan vara en spännande väg att nischa aktivitetsparkens innehåll, men satsningar som dessa kommer på grund av dess höga pris, behöva ställas mot andra större kostnader i projektet.

Man kan konstatera att många av de inkomna synpunkterna talade för ökad trygghet både i och utanför området för aktivitetsplatsen. Trygghet är en viktig aspekt vid varje ny- och ombyggnation. Samtliga synpunkter från medborgardialogen kommer beaktas vid den fortsatta processen av utformandet av aktivitetsplatsen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Slutrapport medborgardialog Fristad maj 2019.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-07-10 11.09
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Aktivitetsplats Fristad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet