Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brämhults utveckling

Den 5 oktober 2017 bjöd Samhällsbyggnadsnämnden in allmänheten till en medborgardialog. 57 invånare var med och bidrog till goda diskussioner och lämnade kommentarer och synpunkter om Brämhults utveckling. Det var följande tre områden som nämnden informerade om:

Ta del av detaljplanearbetet här.

Medverkande politiker

Kjell Classon, Lars-Gunnar Comén, Thomas Svensson, Andreas Tammjärv, Amanda Wiktorsson och Jonas Ellerstrand.

Medverkande tjänstepersoner

Agnes Sandstedt, planarkitekt
Elena Eckhardt, planarkitekt
Anton Löberg, planarkitekt
Josefin Westerlund, planarkitekt
Jeanette Pettersson-Ek, bygglovsarkitekt
Hanna Rickdorff Larin, mark- och exploateringsingenjör
Elisabeth Eickhoff, mark- och exploateringschef
Anna Ljunggren, kommunbiolog
Jan-Åke ”Hugo” Claesson, enhetschef trafik
Göran Carlsson, administrativ chef
Linn Olofsson, kommunikatör
Rita Johansson, förvaltningschef

Synpunkter på utvecklingsskiss för nya bostäder på Brämhult

En del tyckte att det var roligt att stadskärnan byggs ut och att det behövs en blandning av bostadshus. Många hade synpunkter på trafiken och att hastighetsgränserna behöver sänkas - framförallt om det blir fler invånare och fler bilar i stadsdelen. En del tyckte att det vore bättre att bygga vid Ängsgården och många vill ha kvar grönområdena.

Skola

Myråsskolan är för liten för elevunderlaget idag. Hur blir det när det byggs ännu fler bostäder i Brämhult? Planera för beredskap i skolan först innan fler bostäder planeras.

Kyrkvägen

 • Kyrkvägen ut mot det öppna landskapet är mycket vacker, här promenerar och cyklar många Brämhultsbor.
 • Problem med att trafiken på Kyrkvägen håller hög hastighet och att vägen trafikeras av lastbilar (p.g.a. GPS), osäkert för gång- och cykeltrafikanter. Bra att det planeras en gång- och cykelväg utmed Kyrkvägen. En sådan väg bör göras en längre sträcka än vad som är planerat.
 • Söder om Kärra-rondellen finns det trottoar utmed Kyrkvägen fram till gång- och cykelvägen, som svänger av mot den nya förskolan. Trottoar eller gång- och cykelväg behövs hela vägen fram till Kärra-rondellen, eftersom många rör sig i de här stråket.

Dammvägen

 • Den nya förskolan är felplacerad. Hur kan man lägga en förskola vid en trafikerad utfartsväg och förstöra utfartsvägen med gupp?!
 • Efter att bostadsområdet vid Kärragårdsvägen byggdes har det blivit mer vilt som passerar över Dammvägen. För att underlätta att upptäcka djuren bör Dammvägen kompletteras med vägbelysning hela sträckan ner till Brämhultsrondellen.

Föreslagen byggnation utmed Kyrkvägen

 • Många var emot föreslagen byggnation och framförallt hus som är högre än två våningar.
 • Ett fåtal var positiva till byggnationen, efterfrågade lägenheter och frågade när de kunde flytta in.
 • Ängen sydost om förskolan Ängsgården bör sparas, den är vacker och värdefull med dess blommor och som betesmark för hästarna.
 • Inte bra med med angöring och ytterligare trafik på Kamgarnsgatan. Hastigheten behöver dämpas här.
 • Några fastighetsägare var intresserade av att stycka av tomter längre norrut öster om Kyrkkvägen. Förklarade att det av kommunen bedömts som värdefullt att bevara det öppna landskapet obebyggt här.
 • En brämhultsbo tyckte att det är lämpligt med byggnation på åkermarken öster om Kärrarondellen. Han ansåg att denna delen söder om bondgården inte visuellt hänger ihop med det öppna lansskapet utmed Kyrkvägen som kommunen vill värna.

Ymerskogen

Det är bra att det inte byggs i Ymerskogen, eftersom det är ett viktigt rekreationsområde.

För mer information, kontakta Saeed Ebrahimabadi och Elena Eckhardt.

Synpunkter på skisser på förslag på nya bostäder längs Kyrkvägen

Cirka 110 bostäder i form av flerbostadshus, radhus och friliggande villor i områdena A, B och C.PDF Bebyggelsen har en gemensam utfart mot Kyrkvägen och i anslutning till denna hanteras sophämtning. Området innefattar befintlig förskola för att möjliggöra utökning av förskolan i framtiden.

Övergripande synpunkter:

 • Varför bygga just här? Värdefull närrekreation för boende tas i anspråk. Värdefulla naturmiljöer för djur tas i anspråk, älgar, rådjur och igelkottar rör sig i dagsläget genom området där föreslagen bebyggelse är tänkt. Värdefullt öppet kulturlandskap med ängar och beteshagar, såväl för kulturvård som rekreation, tystnad och möjlighet att uppleva landsbygden, kontakt med djur och natur – var ska detta upplevas om vi bygger här? Tystnad med hästgnägg och fågelkvitter, rekreationsmiljö som är svårersättlig.
 • Hur löses trafiken? Kyrkvägen och Kamgarnsgatan är underdimensionerade och otrygga i dagsläget. Fler utfarter påverkar trafiksäkerheten på båda gatorna. Allén längs Kyrkvägen är trafikfarlig. Vägen behöver breddas och träd behöver tas ner.
 • Hur löses förskole- och skolbehovet? Stor platsbrist på framförallt skolorna i området. Det räcker inte att bygga ut förskola – barnen växer upp och behöver skolplatser.
 • Hur säkras att det som byggs blir bra? Flera missnöjda med de områden som byggts ut den senaste tiden, brister i återställande av mark, ogenomtänkta placeringar av bostadshus, trångt och rörigt. Detta bör regleras hårdare.
 • Kan ni inte bygga mer? Bra med varierat bostadsbestånd för olika faser i livet, högt tryck på att få bo i området, vilket gör det möjligt för fler att bo här! Bygg på andra sidan Kyrkvägen också!
 • Positivt med tidig dialog! Positivt att denna typ av möte anordnas, känns bättre när man fått ställa frågor.

Område A: I områdets södra del föreslås en tätare bebyggelse i 2–5 våningar i form av flerbostadshus i uppbrutna volymer som bildar en rumslighet och möjliggör en plats närmast Kärrarondellen för att sedan övergå i mer tillbakadragna volymer i sutteräng som succesivt öppnar upp sig mot naturen och grönstråket mellan område A och B.

Synpunkter på område A:

 • 6 våningar är för högt här! 2-4 våningar kan var okej.
 • Höghus hör hemma i centrum, inte här där de boende valt att bosätta sig i en lantlig miljö.
 • Bebyggelsen kommer att upplevas högre pga topografin, inte bra att följa denna med hushöjderna.
 • Fint att husen följer topografin, landar fint på platsen!
 • Insyn i befintliga hus.
 • Skuggning i området, solstudie efterfrågas.
 • Påverkar utsikten! Det kommer kännas instängt mot idag.
 • Fult med parkering utanför fönstret där det i dag är grönt.
 • Befintliga husvärden kommer att sjunka.
 • Det kommer bli ökad trafik på Kamgarnsgatan.
 • Oro för tillkommande in- och utfarter till ny bebyggelse längs Kamgarnsgatan, många barnfamiljer går här morgon och eftermiddag när bilarna ska ut, extra känsligt efter att busshållplatsen flyttats ut till Dammgatan.
 • Oro för buller och strålkastare
 • Oro för skada på befintlig bebyggelse!
 • Sprickor och sättningar p.g.a. dåliga markförhållanden, befintliga radhus från 70-talet är inte så tåliga men förtjänar att stå kvar.
 • Området är sankt i dag, att hårdgöra stora ytor kommer påverka dagvattenavrinningen och försämra för befintliga tomter.
 • Närliggande område kommer belastas av de nya boende! Fler bilar kommer parkera på gatorna och återvinningsstationen kommer att blir full.

Område B: I områdets mellersta del föreslås radhus, omgivna av grönska och avsikten är att de ska vara välavvägt inplacerade i terrängen. I områdets nordvästa del möjliggörs två tomter för friliggande villor.

Synpunkter på område B:

 • Bygg gärna mer här - det stör ingens utsikt!
 • Det är olämpligt att bygga här.
 • Väldigt kuperat, kräver stora ingrepp i naturen.
 • Värdefullt grönområde för rekreation och djurliv.
 • Ta bort villatomterna i norra delen, dessa tar ängsmark i anspråk.
 • Skapa en plats för vistelse, lek och rekreation på den öppna ängen i södra delen.
 • Bra att möjliggöra utökning av förskolan.

Område C: I område C föreslås radhusbebyggelse norr om befintlig gård där en gemensamhetsanläggning möjliggör en gemensam utfart mot Kyrkvägen. Befintlig gård har i dagsläget två utfarter. I planområdets norra delar möjliggörs fyra nya villatomter med angöring från Hampgatan.

Synpunkter på område C:

 • Det är olämpligt att bygga här.
 • Här finns fina ängar och hagar och öppet kulturlandskap.
 • Det finns värdefulla träd där villatomter föreslås i norra delen. Detta område utgörs av en liten höjd med en fin ekdunge – inventera och avgränsa föreslagen bebyggelse här!

För mer information, kontakta Agnes Sandstedt.

Synpunkter på att kyrkan vill utvidga sin kyrkogård

Många besökare sa spontant att det verkar vara ett jättespännande förslag. Några närboende från Brämhults-Kärra-området var på plats och verkade tycka att detta förslag var bättre än det de sett innan.

 • Flera underjordiska gångar har hittats. Länsstyrelsen kan eventuellt kunna ställa krav på utgrävning.
 • Den gröna passagen och ”groddammen” tyckte många om, men får djuren verkligen plats att passera här?
 • En besökare frågade om det inte kan bli en krock i det att blanda gravar med till exempel olika aktiviteter som lekplats och utsiktplats.
 • Vägen till minneslunden är för brant i dag. Det blir problem när det är isigt och man går med rullator upp till Minneslunden.
 • Många undrade över om var kyrkans mark började och var den befintliga kyrkogården slutar.
 • Många undrade över ”Husarvids mark”. Var den aktuell på något sätt?
 • Det kom lite frågor om andelen muslimsk begravningsplats.
 • Många undrade över etapperna – 2030, 2045.
 • Många var oroliga för trafiken från riksväg 40 till inre Brämhult.
 • Det är viktigt att tänka igenom parkeringens storlek mot Brämhults-Kärra. Parkeringen behövs, dock viktigt att det inte blir genomfartsled genom kyrkogården.
 • Grannen Brämhult 2:10 önskar en ”grön ridå” även åt hans håll. Stenmuren var också trasig på vissa ställen och behöver ses över.

För mer information, kontakta Jeanette Pettersson-Ek.

Senast ändrad: 2019-05-22 12.02

Ändrad av:

Dela sidan: Brämhults utveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol