Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sandared - söder om järnvägen

Den 12 april 2016 bjöd Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden in allmänheten till en medborgardialog i Sandared, med fokus på hur de vill att området mellan järnvägen och Viaredssjön ska utvecklas. 21 engagerade sandaredsbor var med och bidrog till goda diskussioner.

Medverkande politiker

Politikerna som medverkade var Anita Persson och Karl-Erik Nilsson från Miljö- och konsumtentnämnden, och Kjell Classon, Thomas Svensson och Bengt Wahlgren från Samhällsbyggnadsnämnden

I sammanställningen av dialogen nedan kan du ta del av de synpunkter och förslag som lämnades till politikerna.

Natur och närheten till sjön

 • • Miljöfrågor - natur och sly. Olika tyckanden om naturfrågor. Värdefull natur?!
  • Synen på grönska och vad som är värdefull natur.
  • Snygga till utmed vattnet.
  • Röj grönområdena!
  • Bänkar utmed vandringsstråk.
  • Gångbro över vattnet. Gångbro handikappanpassas.
  • Runda runt området - spång -> gamla landsvägen.
  • Stigar belysning utmed Sandared 1:81 mellan stationshuset.
  • Gör grönområdena längs Badplatsen och sjön tillgängliga för alla.
  • Handikappsvänliga.
  • Strandpromenad från 83?
  • Säker övergång för barn ned mot sjön.
  • Trafikverket bromsar. Stor badplats, behöver finnas stigar.
  • Gångstig vid sjön!
  • Naturstigar längs Sandaredsån med broar.
  • Säkerställ en riktig bro över Sandaredsbron (i grönområdet)
  • Iordningställ en promenadstig längs badplatsen – stationen – Sandaredsparken – Gamla landsvägen.
  • Bevaka strandskyddet – det ska kunna vara möjligt att gå runt sjön.
  • Det framkom också att området främst används för bad och att om man vill promenera så fortsätter man mot Björviksudden. De återkom flera gånger till just betydelsen av Björ-viksudden och att den är viktig att bevara.
  • Sandareds intresseförening nämndes och att man vill rusta upp området där båtarna ligger idag.
  • Promenadstig längs stranden vid Lillsjön.
  • Grönområdesplanen.
  • I grönområdet finns unik flora.
  • Kulvertera bäcken och ha grönområden där folk kan gå.
  • Båtbrygga vid strandpromenaden.
  • Lekplats mellan bostadsområdet och Lillsjön.
  • Bättre belysning i bron över ån mot Strandvägen. 
  • Bro över tryckavlopssledningarna.
  • Vi vill ha möjlighet att gå en vacker runda i området. Detsamma gäller säkert alla nya människor som kommer att bo här!

  Trafik och parkering
  • Problem med parkering?
  • Gör iordning grusparkeringana vid badplatsen.
  • Fler parkeringar vid badplatserna!
  • Trafiken genom Sandared mot Göteborg ett problem.
  • Ingen mer trafik. Långa stopp vid järnvägsövergången. Livrädd för hur trafiken blir om det byggs mer vid sjön.
  • Måste bli en ny utfart vid "gamla kiosken".
  • En eventuellt ny väg inom området, från gamla landsvägen, bör läggas parallellt med järnvägen
  • Det är inte lämpligt att leda om trafik via Gamla landsvägen, den har en bro med klass 3, klarar inte tung trafik. Trafik leds om när länsvägen är avstängd pga återkommande översväm-ningar vid järnvägsviadukten.
  • Det är en brist på säkra gång- och cykelbanor i området, till exempel till bad och skolan för barn och ungdomar.
  • Övergångsställen saknas bland annat vid korsningen Badvägen- Göteborgsvägen.
  • Önskemål om 30 km/h genom centrum.
  • Gång- och cykeltunnel under järnvägen.
  • Biltunnel under järnvägen, vid Strandvägen.
  • Vägsamband Industrivägen – Strandvägen.
  • Rondell i korsningen Strandvägen/Boråsvägen.

  Järnvägen
  • Järnvägen är som en barriär idag.
  • Överfart järnväg? Gamla landsvägen har inte tillstånd för tunga fordon.
  • Planfri korsning vid järnvägen/Strandvägen.
  • Skapa säkra över- eller undergångar vid järnvägen.
  • Plankorsning är prio 1. Trafikverket stort problem.
  • Förhållanden med järnväg nya anslutningar, till exempel vid Strandvägen.
  • Järnvägen ett stort problem. Kopplingar över järnvägen.
  • Hur vägarna i område bör hänga ihop, för att kunna ta sig över järnvägen vid eventuella nödsituationer.
  • Bommar som ligger nere länge ett problem som stoppar upp trafik.
  • Man kan bli stående vid järnvägen jättelänge.
  • Viktigt att knyta ihop båda sidorna av järnvägen. Särskilt med tanke på förskolan.
  • Vill ha ytterligare över- eller underfarter vid järnvägen.
  • Rätta till järnvägen och gör dubbelspårigt!
  • Norra järnvägsövergången måste bli en planfrikorsning. När bommar fastnar uppstår en inlåsning för ett stort område.
  • Mycket av diskussionen rörde trafiksäkerhet och den järnvägsövergång som är den enda utfarten för de som bor i den östra delen av området. Man ansåg att det är en säkerhetsrisk för de som bor där att det inte finns någon alternativ väg ut från området. Ett förslag var att bredda en gång sig som går över sandbäcken och in genom området för att sedan ansluta till nästa väg.

  Detaljplanering
  • Bort med motorvägen ur detaljplanen! Motorvägen går ju idag på andra sidan sjön.
  • Gamla ej gällande planer.
  • Gammal detaljplan med trots allt byggs nya hus vid sjön. Gäller inte strandskyddet längre?

  Samhällsservice
  • Vill ha en miljöstation till i samhället. Förut låg det en vid pendelparkeringen i anslutning till stationen - det behövs en centralt.
  • Fler återvinningsstationer, idag finns en.
  • Stor förskola ökar på trycket/problemet med trafiken kring järnvägen.
  • Öka tillgängligheten i området – asfaltering – belysning.
  • Olämpligt med bostäder intill en badplats – intressekonflikt.
  • Villabebyggelse i anslutning till jordbruksfastigheter är mindre lämpligt – intressekonflikter.
  • Önskar någon kulturell verksamhet i stationshuset.

  Bostäder
  • Villor som ska byggas: folk kommer uppifrån när de ska till badplatsen, viktigt att stigarna ned till badplatsen blir kvar även när det byggs mer.
  •Bygg hyresrätter!
  • Industriområdet, ej lämpligt med sjuvåningshus (enligt planförslaget). Högst tre våningar!
  • Vi pratade också om bristen på lägenheter och att det nu sker ett generationsskifte i Sandared

Senast ändrad: 2019-01-17 15.30

Ändrad av:

Dela sidan: Sandared - söder om järnvägen

g q n C