Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Tokarpsbergs utveckling

Den 24 april 2018 bjöd Samhällsbyggnadsnämnden in allmänheten till en medborgardialog om planprogrammet på Tokarpsberg. 45 invånare var med och bidrog till goda diskussioner och lämnade kommentarer och synpunkter om Tokarpsbergs utveckling. Syftet med planprogrammet är att:

  • studera vilka förutsättningar som finns för att bygga nya bostäder och eventuellt en förskola samt bygga ut skolan.
  • se över vilka möjligheter som finns för att utveckla rekreations- och naturområdet.

Medverkande politiker

Bengt Wahlgren, Kjell Classon, Therése Björklund, Jonas Ellerstrand och Tommy Josefsson.

Medverkande tjänstepersoner

Jonatan Westlin, planarkitekt
Anton Löberg, planarkitekt
Paulina Bredberg, planarkitekt
Pauline Svensson, plankonsult
Cathrine Kristoffersson, lokalsamordnare
Richard Svanberg, teknik- och projektsamordnare
Linn Olofsson, kommunikatör
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef
Göran Carlsson, administrativ chef
Rita Johansson, förvaltningschef

Synpunkter

Här nedan är de synpunkter och förslag som kom fram under medborgardialogen. De är uppdelade i områdena: trafik, natur, ny bebyggelse, skola och övrigt.

Trafik

Något borde göras åt bilarna som kör på bussgatan mellan Liljebergsgatan och Tokarpsgatan. Bommar eller liknande vore bra så att inte biltrafik kan köra på bussgatan vid Tokarpsgatan.

Varför är gatan mellan Liljebergsgatan och Tokarpsgatan stängd? Många kör där ändå. En boende på västra sidan menar att det blir alltför ojämn trafikfördelning när all trafik ska ledas västerut medan en del borde kunna åka via Tokarpsgatan.

Bussen kör fort på Tokarpsgatan, vilket innebär fara för barnen.

Gustav Adolfsgatan är smal och det är ibland inte möjligt att mötas mellan parkerade bilar – särskilt på vintern. Det kommer att bli ännu svårare med trafiken från kvarteret Kiden när det är byggt.

Det borde finnas en bättre koppling för cyklande och gående från området bort mot tunneln till Knalleland.

Det borde bli tydligare att det är parkeringsförbud upp mot vändplatsen norr om Gustav Adolfsgatan.

Bussen borde gå åt båda hållen och inte i en slinga. Idag är det få som åker åt båda håll, eftersom man behöver vänta längst uppe på Norrmalm. Bussarna borde också gå oftare och hållplatserna får inte ligga glesare än de gör idag.

Något borde göras åt hastigheten, eftersom folk kör för fort på Engelbrektsgatan. Det gäller också cyklar som kommer i full fart ner för backen.

Område B ska inte anslutas till Tomasgatan då gatan är för liten för det. Det är också viktigt att gång- och cykelvägen inte försvinner. Många skolbarn går den vägen från Liljeberget och ner till Bergdalskolan, utan att behöva korsa en enda väg. Gångvägen måste också kunna användas som Räddningsväg om något händer längre ner på Tomasgatan.

Under vintertid plogas bara ena sidan av gatorna och då blir den andra trottoaren fylld med snö, vilket begränsar framkomligheten – inte bra för framförallt barnen. De som bor utmed Tomasgatan betalar själva för att ett företag kommer och forslar bort stora mängder snö från Tomasgatan.

Hur är det tänkt att infart ska ske till område A? Lindebergsgatan är smal och många skolbarn tar den vägen till skolan.

Väldigt mycket trafik vid 8-tiden och på eftermiddagen när alla ska hämta/lämna barn – gatorna är inte anpassade för trafikmängden. Det är en otrygg miljö för barnen med trafiksituationen. Många vågar inte låta barnen passera gatan själva.

På Eskilholmsgatan blir det halt och det är ingen trafiksäker miljö för barnen, då det saknas trottoar. Borde vara enkelriktad trafik på den gatan.

Alla utfarter i området skapar en lurig trafiksituation. Vissa stråk har väldigt mycket trafik idag.

Önskar möte med tekniska förvaltningen om trafiken på området.

Generell frustration över vad som är ringa trafikbelastning. Man ser flera störningar, såsom att bilar kör förbi, det bidrar till oljud och trafikstockning.

Snöröjningen är otillräcklig i hela området.

Gång- och cykelvägarna i området är bristfälliga.

Kritik mot den trafikutredning som har tagits fram i samband med planprogrammet.

Natur

Stigarna på markanvändningskartan borde dras där de faktiskt går, och de stråk som ska byggas ut borde markeras. Orienteringskarta kan användas för att få fram alla stigar.

Förr brukade det vara en valborgsbrasa uppe på berget. Ungdomarna samlade granar och tävlade.

Förutom vattentorn/reservoar så finns det även ett skyddsvärn vid betongplattan uppe på berget – kanske för luftvärnet förr?

Det upplevs otryggt att gå upp med barnen till skogen från stigen i norr vid parkeringen. Det är inte inbjudande – det är skräpigt och finns glas på marken. Ungdomar håller till uppe på berget. Området har använts av ungdomar sen lång tid tillbaka. Resultatet blir glasflaskor på marken.

Tokarpsberg används för att plocka blåbär och svamp.

Förslag om lekplats i C-området för att få en trevligare entré. Det saknas större lekplats i området och i Borås, särskilt för mindre barn.

Går gärna upp på berget för att få ljus och komma upp.

Det är positivt om det rustas upp och blir mer tryggt och inbjudande.

Det är inte många som använder Tokarpsberg idag. Några som går ut med hunden. Annars är det svårtillgängligt. Mest ungdomar som hänger där.

Område B är det enda grönområdet i direkt anslutning till bostäderna på Tomasgatan, eftersom det är för brant upp till Tokarpsberg. De som bor utmed Tomasgatan sköter om grönområdet själva, och har bland annat en julgran där på vintern.

Det är viktigt att grönstråken bevaras.

Hur är det tänkt att naturen på berget ska tillgängliggöras och skötas?

Ny bebyggelse

Varför är det bara ny bebyggelse på västra sidan och inget på östra? Det blir en ojämn trafikfördelning.

Det finns en oro för ett alltför högt hus i område B – skymmer utsikt för bakomliggande radhus. Bebyggelsen bör anpassas till befintliga hus från 60-talet som är väl anpassade till området. Bygg inte alltför högt och stort.

Det finns en oro för alltför högt hus i västra område C – det kommer nära befintliga radhus och då är det risk för skugga och insyn.

Bygg bostäder med fantastisk utsikt uppe på höjden.

Skepsis till hur många bostäder som kan byggas på de utritade ytorna.

300 bostäder runt Tokarpsberg kommer leda till att trafik och parkeringssituationen kommer att bli ohållbar.

Skola

Parkeringsmöjligheterna vid skolan är för dålig. Många lärare står längs med gatan. Även angöringen till skolan kan göras bättre.

Det borde göras säkra skolvägar för barnen. Vårdnadshavare har som vana att köra sina barn till skolan. Det behöver planeras för bättre gång- och cykelmöjligheter.

Det måste bli fler skolplatser i området. När och hur ska skolan byggas ut?

Det är olämpligt med stora skolor.

Förslag på att riva församlingshemmet och bygga ut skolan där.

Det finns ingen form av ungdomsgård i Norrmalm idag.

Övrigt

Borås webbsida är krånglig.

Det var förvirrande att områdena i planprogrammet hette A, B, C och att även områdena för naturvärden också hette A, B, C. Lätt att tro att det inte stämde överens, men det var ju inte heller samma sak. Om områdena för de två kartorna tas ur sina respektive kontexter, så kan det blir förvirrande.

Bra att kommunen är här och lyssnar på oss.

Senast ändrad: 2019-01-25 10.11

Ändrad av:

Dela sidan: Tokarpsbergs utveckling

g q n C