Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Utsmyckning längs med Kongresstråket

Stråket mellan det nya Kongresshuset och Centralstationen kommer att byggas om under 2018. I samband med ombyggnaden kommer även en del satsningar på parkytorna längs stråket att göras. För att kunna fatta ett medborgarförankrat beslut har Tekniska nämnden haft medborgardialog, den 4 december på Högskolan, om utsmyckningen längs stråket.

Medverkande politiker

Rose-Marie Liljenby Andersson, Kjell Hjalmarsson, Andreas Exner, Ulf Landegren, Björn Qvarnström

Sammanställning

Nedan kan du ta del av de synpunkter och förslag som lämnades till politikerna.

 • Bättre belysning, speciellt vid övergångsställen.
 • Säker passering vid utfarten vid järnvägen för fotgängare.
 • Snabbt och effektiv gångväg från punkt A till B. Tryggt och effektivt.
 • Ytor som främjar rörelser och aktiviteter.
  Möjlighet att nyttja område på korta raster för rörelser.
 • Trafikljus för gående.
 • Rakare väg mellan station och Högskolan.
 • Delade ytor mellan gång och cykel.
 • Bro längs med järnvägen.
 • Stor risk att bli påkörd av cyklister idag. Förbättring krävs.
 • Förslag på en mindre g/c – bro längs med järnvägen.
 • Viktigt att bevara och förbättra Tore G Wärnerstens plats.
 • Bryggan och sittplatser ner mot Viskan.
 • Risk övergångsställe vid bron (Nybron)
 • Gör gångbron som genväg.
 • Gör gångvägen bredare.
 • Viktigt att åtminstone en av parkerna får vara kvar.

Analys av sammanställning och åtgärdsplanering:

I dagsläget pågår projektering av Kongresstråket och en delad gång och cykelväg är med i planeringen. Projektering av ny bro är också på gång samt nyutformning av korsningspunkterna.

Vi tar med förslagen i projekteringen och självklart ska det finnas gröna miljöer kvar runt Tore G Wärenstamms plats och Nybroparken. Målet är att det ska bli bättre och kontakten med Viskan ska förbättras.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utsmyckning längs med Kongresstråket

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol