Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås driver en komplett verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion och lantmäterifrågor.

Förvaltningen styrs av Samhällsbyggnadsnämnden, som fastställer mål för Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar:

Uppdrag och ansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska

 • arbeta för en långsiktigt god boende-, arbets- och fritidsmiljö för kommunens invånare
 • arbeta för att plan- och bygglagens och miljöbalkens intentioner som handlar om hushållande med naturresurser, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls
 • arbeta för att allmänna och enskilda intressen vägs samman genom öppenhet och delaktighet i stadsbyggnadsprocessen
 • arbeta med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet, god service och kvalitet.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ska

 • leda och utveckla förvaltningens verksamhet och arbeta strategiskt
 • skapa förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används effektivt och rättssäkert.
 • leda förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp
 • ansvara för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö på förvaltningen
 • se till att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och den egna nämndens beslut och uppdrag verkställs och följs upp
 • samverka med andra förvaltningar och andra aktörer inom verksamhetsområdet.

Kontakt

Jonas Ward, förvaltningschef
Telefon: 033-35 85 78

Julia Goffe, processledare
Telefon: 033-35 85 29

Stadsarkitekt

Stadsarkitekten har en strategiskt samordnande roll. Hen har ett nära samarbete med såväl näringsliv, arkitekter och byggherrar som politiker och tjänstepersoner. Dessutom är dialogen med boråsarna en stor del i arbetet.

I samhällsbyggnadsprocessen är arkitektur och stadsbyggnadsprinciper viktiga ingredienser och det är i dessa som stadsarkitekten kan påverka för att Borås ska vara en stad som hänger samman och attraherar.

Kontakt

Richard Mattson, stadsarkitekt
Telefon: 033-35 84 75

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: 80
 • Besöksadress: Kungsgatan 55
 • Nettobudget: 21 450 000
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender