Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kommunfullmäktige, sammanträde 2020-02-20 17.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid: 2020-02-20 17.00
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-02-20 protokoll.pdföppnas i nytt fönster 6.9 MB 2020-02-28 15.41

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsen utgör inte längre Krisledningsnämnden och därför har Kommunstyrelsens reglemente setts över. I syfte att förtydliga Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens uppgifter och ansvar när det gäller krisledning och höjd beredskap föreslås ny reviderad text av 11 § Kommunstyrelsens reglemente.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde reviderat reglemente för Kommunstyrelsen.

Förslag till revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och reviderade ägardirektiv för följande bolag:

 • Borås Stadshus AB
 • Borås Energi och Miljö AB
 • Borås Elnät AB
 • Borås Djurpark AB
 • Borås kommuns Parkerings AB
 • Industribyggnader i Borås AB
 • BoråsBorås TME AB
 • Akademiplatsen AB
 • Inkubatorn i Borås AB
 • AB Bostäder i Borås
 • Fristadbostäder AB
 • AB Sandhultsbostäder
 • AB Toarpshus
 • Viskaforshem AB

Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen Borås Stadshus AB

I korthet föreslås Borås Stadshus AB få totalt 73,6 miljoner kronor i koncernbidrag. Av detta stannar 2,6 miljoner i moderbolaget och återstående 71 miljoner kronor lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings AB.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag. Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

Reviderad kostpolicy

Borås Stads kostpolicy har gåtts igenom och några mindre revideringar har gjorts.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde reviderad kostpolicy att gälla till och med år 2023.

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser

Tekniska nämnden föreslår justering av taxor efter en översyn.

Beslut: Kommunfullmäktige antog ny taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser att gälla från 2020-03-01.

Nya bidragsregler

Borås Stads ekonomiska stöd till föreningar och organisationer ska vara likvärdigt och rättvist och utgå från tydliga principer. Stöd till det civila samhället utgår från tillit och följs upp utifrån Överenskommelsen med civilsamhället.

Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning uppdraget att se över bidragsreglerna och att ta hänsyn till Överenskommelsen.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01.

Etableringspolicy

Efter ett budgetuppdrag 2017 har en etableringspolicy tagits fram med utgångspunkt i den befintliga Näringslivsstrategin. Etableringspolicyn sätter hållbar utveckling i fokus, och understryker vikten av professionalism, engagemang och samverkan i arbetet för långsiktig utveckling.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads etableringspolicy.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut till och med 30 september 2019

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Rapporteringen ska göras till IVO och Stadsrevisionen. Sociala omsorgsnämnden ska också rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Beslut: Kommunfullmäktige lade rapporterna till handlingarna.

Antagande av detaljplan för Tosseryd

Detaljplanen Torpa-Sjöbo 2:24 med flera i Tosseryd gör det möjligt att bygga 350 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus, och därtill en förskola.

Sedan Samhällsbyggnadsnämndens beslut (2019-12-05) har justeringar gjorts där plangränsen vid Långestensrondellen flyttas ut några meter för att justera gränsen mellan Trafikverkets och Borås Stads väghållningsansvar.

Det nya området kopplas till Långestensrondellen för all biltrafik.

Beslut: Kommunfullmäktige antog detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 med flera – Räfseryd.

Planbesked för Svensgärde

Kommunstyrelsen har tidigare avstyrkt planbesked i ärendet (2016-02-08). Samhällsbyggnadsnämnden har en annan åsikt och har ställt frågan till Kommunfullmäktige för avgörande.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ett positivt planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för ytterligare villabebyggelse.

Beslut: Kommunfullmäktige gav positivt planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för ytterligare villabebyggelse.

Avfallsplanen förlängs

Borås Stads avfallsplan fastställdes 2012, och har tidigare förlängts. Nu föreslår Kommunstyrelsen att den förlängs med ytterligare två år, i väntan på den nya regionala avfallsplan som Boråsregionen Sjuhärad arbetar med i samarbete med medverkande kommuner.

Den senare kommer att kunna ersätta den kommunala avfallsplanen.

Beslut: Kommunfullmäktige förlängde Borås Stads avfallsplan 2 år, till och med 2021. Kommunstyrelsen uppdras att till Kommunfullmäktige senast i juni 2020 redovisa hur väl den tidigare avfallsplanen uppfyllts.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Annika Persson (L), entledigas från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i styrelsen för Borås Djurpark AB från och med 1 april 2020.
 • Per-Eric Stjerna (L), väljs till ordförande och ledamot i styrelsen för Borås Djurpark AB från och med 1 april 2020 till och med 2022 års verksamhet.
 • Kjell O Claesson (L), entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Fristadbostäder AB från och med 1 april 2020.
 • Per-Olof Gustavsson (L), väljs till ersättare i styrelsen för Fristadbostäder AB från och med 1 april 2020 till och med 2022 års verksamhet.
 • Lotta Preijde (L), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB från och med 1 april 2020.
 • Erik Svalander (L), väljs till ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB från och med 1 april 2020 till och med 2022 års verksamhet.
 • Sam Siavashee (MP), entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden.
 • Angelica Trapp (MP), entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt.
 • Jessica Bjurén (M), entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och konsumentnämnden.
 • Helena Schicht (M), väljs till ersättare i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Emil Moghaddam (KD), väljs till ersättare i Kulturnämnden till och med den 31 december 2022.


Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 20 februari 2020.pdföppnas i nytt fönster 115 kB 2020-02-20 13.37

Allmänhetens frågestund

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänhetens frågestund 2020-00180_1.pdföppnas i nytt fönster 54 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_2.pdföppnas i nytt fönster 139.2 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_3.pdföppnas i nytt fönster 106.3 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_4.pdföppnas i nytt fönster 91.9 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_5.pdföppnas i nytt fönster 88.3 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_6.pdföppnas i nytt fönster 91.5 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_7.pdföppnas i nytt fönster 188.4 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_8.pdföppnas i nytt fönster 145.7 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_9.pdföppnas i nytt fönster 99.1 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_10.pdföppnas i nytt fönster 93.6 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_11.pdföppnas i nytt fönster 101.9 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_12.pdföppnas i nytt fönster 89.9 kB 2020-02-19 15.22
Allmänhetens frågestund 2020-00180_13.pdföppnas i nytt fönster 110 kB 2020-02-19 15.22

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
N1 Återremiss SD.pdföppnas i nytt fönster 316.1 kB 2020-02-19 13.17

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fråga av Andreas Exner (SD) till kommunalrådet Ulf Olsson (S) Ett tryggt Borås.pdföppnas i nytt fönster 383.9 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Anna-Clara Stenström (M) till ordförande i Vård- och äldrenämnden Johan Wikander (L) - hur följer vi upp beslutet om surfplattor.pdföppnas i nytt fönster 75.8 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Anne Rapinoja (V) till kommunalråd Anna Svalander Är Mitt-S beredda att satsa mer på skolan i Borås utsatta områden.pdföppnas i nytt fönster 143.9 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Annette Carlson (M) till kommunalråd Anna Svalander (L) om studiecoacher på Bodaskolan.pdföppnas i nytt fönster 99.6 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Ida legnemark (V) till Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande Mats Tolfsson (S) Gör Borås Stad tillräckligt för att barn inte ska drabbas av hemlöshet.pdföppnas i nytt fönster 119.5 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Ida Legnemark (V) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olson (S) Kommer Borås Stad underteckna upprop om förändrad lagstiftning om fyrverkerier.pdföppnas i nytt fönster 122.5 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Magnus Sjödahl (KD till Ordförande i Borås Energi och Miljö AB Eva Theén Johansson om Återvinningsavgift.pdföppnas i nytt fönster 43.4 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Magnus Sjödahl (KD till Ordförande i Borås Energi och Miljö AB Eva Theén Johansson om Lusharpan.pdföppnas i nytt fönster 43.9 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalråd Ulf Olsson (S) om lägesbilden av Norrby.pdföppnas i nytt fönster 110 kB 2020-02-19 15.24
Fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalråd Kerstin Hermansson (C) Vad krävs för fler hyresrätter.pdföppnas i nytt fönster 107.3 kB 2020-02-19 15.24

Interpellationer

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.pdföppnas i nytt fönster 970.5 kB 2020-02-19 15.28
Motion En hållbar framtid för koncernen.pdföppnas i nytt fönster 508.6 kB 2020-02-19 15.28
Motion Etablering av hospiceseparat vårdenhet för palliativ vård.pdföppnas i nytt fönster 323.8 kB 2020-02-19 15.28
Motion Rättvisare taxor för ett blomstrande näringsliv.pdföppnas i nytt fönster 701.2 kB 2020-02-19 15.28

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-02-20 handlingar.pdföppnas i nytt fönster 28.2 MB 2020-02-11 10.54
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 
 7. Revidering av Kommunstyrelsens reglemente. (Nr 7)
 8. Förslag till revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen (Nr 8)
 9. Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen Borås Stadshus AB (Nr 9)
 10. Reviderad kostpolicy (Nr 10)
 11. Redovisning av e-petitioner 2018-2019 (Nr 11)
 12. Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser (Nr 12)
 13. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 (Nr 13)
 14. Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017) (Nr 14)
 15. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
  t.o.m. 30 september 2019 (Nr 15)
 16. Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 med flera -
  Räfseryd Se dnr 2010/KS0654 (Nr 16)
 17. Planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m fl (Nr 17)
 18. Förlängning av Borås Stads avfallsplan (Nr 18)
 19. Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S):
  Nej till könsdiskriminerande reklam på Borås Stads mark (Nr 19)
 20. Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften av Stadsparksbadet
  på entreprenad (Nr 20).
 21. Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD):
  Särskilt begåvade elever (Nr 21)
 22. Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och
  Niklas Arvidsson (KD): Överför prövningen av strandskydd från
  Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden (Nr 22)
 23. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma stadens historia i
  samband med 400-årsfirandet (Nr 23)
Fulllmäktigehuset

Senast ändrad: 2020-02-28 15.43

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-02-20 17.00

g q n C