Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Aktförvaring

Handlingar från statliga myndigheter eller andra som skall hållas tillgängliga på kommunens kansli (aktförvaring) eller anslås på kommunens anslagstavla.

- - -

Hedared Sand & Betong ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på fastigheten Sandhult-Hulebo 1:15 i Borås Stad. Synpunkter på ansökan ska senast den 15 augusti 2016 ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange diarienummer 551-6721-2016

YttrandePDF den 21 oktober 2016 från Försvarsmakten

BemötandePDF den 14 november 2016 av inkomna yttrande från Hedareds Sand & Betong (via GeoPro AB)

RegisterutdragPDF den 3 februari 2017 från Länsstyrelsen, Västra Götalands län

- - -

Kungörelse den 28 november 2016PDF från Mark - och miljödomstolen. Sveriges Geologiska undersökningar (SGU) har ansökt om tillstånd inom fastigheterna Råslätt 1:10, 1:15, 1:31 och 1:66 leda bort grundvatten, anlägga och bibehålla anläggning för bergrumsanläggning med mera. ​

YttrandePDF från SMHI den 7 december 2016

BegäranPDF om förlängd svarstid från Länsstyrelsen Västra Götaland den 3 januari 2017

BegäranPDF om förländs svarstid från Borås Stad, Miljöförvaltningen den 4 januari 2017

YttrandePDF från SGU den 24 mars 2017

FöreläggandenPDF att inkomma med yttranden den 28 mars 2017 från Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens domPDF den 27 juni 2017

- - -

Beslut den 24 november 2016PDF från Miljöprövningsdelegationen. Tillstånd för KLS Ugglarps AB till befintlig och utökad slakteri- och styckningsverksamhet på fastigheten Senåsa 4:6.

ÖverklagandePDF av Miljöprövningsdelegationens beslut

YttrandePDF den 11 oktober 2017 från Borås Energi och Miljö AB med anledning av överklagandet

YttrandePDF den 17 oktober från Naturvårdsverket

Länsstyrelsens Västra Götalands län yttrandePDF den 18 oktober 2017

YttrandePDF från Miljö- och konsumentnämnden, Borås Stad den 18 oktober 2017

FöreläggandePDF (yttrande), Vänersborgs tingsrätt den 24 oktober 2017

YttrandePDF den 8 november 2017 från KLS Ugglarp AB

- - -

Vid Mark- och miljödomstolen har Borås Energi och Miljö AB ansökt om tillståndPDF till uttag och bortledande av grundvatten för allmän vattenförsörjning på fastigheten Toarp 2:1 i Borås kommun.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF den 5 oktober 2017

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap yttrandePDF den 9 oktober 2017

SynpunkterPDF den 11 oktober 2017från boende/fastighetsägare med enskilda vattenbrunnar

Naturvårdsverkets yttrandePDF den 17 oktober 2017

YttrandePDF den 17 oktober från Miljö- och konsumentnämnden, Borås Stad

YttrandePDF från Länsstyrelsen Västa Götaland den 18 oktober

FöreläggandePDF (yttrande), Vänersborgs tingsrätt den 27 oktober

Dom den 28 mars 2018PDF vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen; som godkänner miljökonsekvensbeskrivningen, lämnar Borås Energi och Miljö AB tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken dels till en på fastigheten Borås Toarp 2:1 i Dalsjöfors utförd uttagsbrunn benämnd B1, dels till en på samma fastighet utförd undersökningsbrunn benämnd Rb 1301, dels att inom samma fastighet anlägga en ny uttagsbrunn benämnd B3, jämte till dessa brunnar hörande pumputrustning och andra nödvändiga anläggningar, och dels att sammanlagt ur dessa brunnar, för allmän vattenförsörjning, bortleda grundvatten om högst ett årsmedeluttag motsvarande 3 000 m3 per dygn, dock högst 4 500 m3 under ett och samma dygn.

Kungörelse 2018-03-28PDF Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

- - -

Stena Recycling AB har lämnat in en prövotidsredovisninglänk till annan webbplats angående dag- och dräneringsvatten till Miljöprövningsdelegationen och föreslagit slutliga villkor för utsläpp till vatten för den befintliga tillståndsgivna avfallsverksamheten inom fastigheten Hevea 5 i Borås kommun.

Eventuellt yttrande ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 24 september 2018 och bör skickas in digitalt till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-6325-2018 i ämnesraden. Digitala handlingar bör vara av sådant format som möjliggör bearbetning av textmaterialet.

Miljöprövningsdelegationens beslut 2019-02-11PDF, Stena Recycling AB, slutliga villkor i tillstånd till avfallsverksamhet, fastigheten Hevea 5, Borås


Senast ändrad: 2019-02-11 15.26

Ändrad av:

Dela sidan: Aktförvaring

g q n C