Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.


Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-04-12 Anmälningsärenden.pdf 30.1 MB 2021-03-26 15.49
Kommunstyrelsen 2021-04-12 Delegationsbeslut.pdf 5.8 MB 2021-03-26 15.50
Kommunstyrelsen 2021-04-12 Handlingar Del 1.pdf 96.6 MB 2021-04-08 14.16
Kommunstyrelsen 2021-04-12 Handlingar Del 2.pdf 44 MB 2021-04-09 11.25

Ärendelista


1. Val av justerare

2. Anmälningsärende 2021-04-12
Dnr 2021-00270 1.1.2.25 Programområde 1

3. Delegationsbeslut 2021-04-12
Dnr 2021-00280 1.1.2.25 Programområde 1

4. Kc1 Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av
pandemilagen och dess följdförordningar
Dnr 2021-00281 1.1.1.25 Programområde 1

5. Kc2 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers
(SD): Avveckla distributionscentralen
Dnr 2020-00716 1.1.1.1 Programområde 5

6. Kc3 Svar på remiss av SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
Dnr 2021-00153 1.4.3.0 Programområde 1

7. Kc4 Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1

8. PF1 Personalekonomisk redovisning 2020
Dnr 2021-00274 2.3.1.0 Programområde 1

9. KU1 Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) Christina
Waldenström (MP): Valfrihet inom hemtjänsten
Dnr 2015-00621 732 Programområde 2

10. M1 Försäljning av bostadshus med tillhörande tomtmark inom
fastigheten Eskilsryd 2:1 på Brämhult/Hyberg Dnr 2021-00167 3.1.2.2 Programområde 4

11. M2 Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Makrillen 11, vid
Brodalsmotet
Dnr 2020-00402 3.1.1.2 Programområde 4

12. M3 Svar till Hemfosa Fastigheter AB om anmodan till markanvisning för uppförande av skola alternativt förvärv av befintlig skola
Dnr 2020-00723 3.1.2.2 Programområde 4

13. E1 Stöd till Borås näringsliv
Dnr 2020-00330 1.2.4.25 Programområde 1

14. E2 Borås Stads remissyttrande över ansökan från AB Borås Kristna
Skola om godkännande som huvudman för förskoleklass,
grundskola och fritidshem
Dnr 2021-00165 3.5.4.0 Programområde 3

15. E3 Ansökan från Stiftelsen Roya Foundation om godkännande som
huvudman för grundskola vid RF-Skolan i Borås i Borås kommun
fr.o.m. läsåret 2022/23
Dnr 2021-00152 3.5.4.0 Programområde 3

16. E4 Årsredovisning 2020
Dnr 2021-00039 1.2.4.1 Programområde 1

17. E5 Ombud och ersättare till föreningsstämman Kommuninvest
Dnr 2021-00211 1.1.6.4 Programområde 1

18. E6 Anhörigstöd för barn och unga, utredning
Dnr 2020-00723 3.7.1.0 Programområde 2

19. SP1 Samrådssvar på riksintresse kommunikationer i Västra Götalands
län - insamlande av synpunkter på Trafikverkets underlag till
Länsstyrelsen
Dnr 2020-00935 3.3.6.0 Programområde 5

20. SP2 Åtgärdsvalsstudie Viared inklusive Boråstorpet
Dnr 2020-00461 3.1.1.0 Programområde 5

21. SP3 Granskningsyttrande över detaljplan för Alideberg, Glesvingen 17
Dnr 2015-00444 214 Programområde 4

22. SP4 Yttrande över ansökan om planbesked för KinnarummaFagerhult 2:6
Dnr 2021-00150 3.1.1.2 Programområde 4

23. SP5 Godkännande av Handlingsplan för bostadsbyggande 2021-2025
Dnr 2021-00230 3.4.2.0 Programområde 4

24. SP6 Detaljplan för Sandared Sandevi, del av Sandared 1:89
Dnr 2021-00251 3.1.1.2 Programområde 4

25. SP7 Ansökan om medel för lokal utveckling 2021
Dnr 2021-00124 2.4.3.25 Programområde 4

26. CKS1 Svar på remiss av förslag till nya föreskrifter om ledning av
kommunal räddningstjänst
Dnr 2021-00085 1.1.2.1 Programområde 1

27. CKS2 Socialrådgivare på mötesplatser
Dnr 2021-00354 1.1.4.0 Programområde 2

28. CKS3 Förslag till Integrerat team, insatser mot särskilt utsatta barn och unga
Dnr 2021-00339 1.1.4.0 Programområde 2

29 CKS4 Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn för att motverka organiserad brottslighet i Borås
Dnr 2021-00335 1.1.4.3 Programområde 1

30. Ki1 E-petition: Borås Återbyggdepå
Dnr 2020-00652 2.5.1.25 Programområde 5


Kommunstyrelsen sammanträder

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-04-12 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol