Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Gruppmöten: 2020-02-25 15.00-16.00

Tid:
Plats: Borås Skatehall, Armbågavägen 16, Borås

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-02-25 protokollPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-02-25 bilaga 1 till protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-02-25 ärendelistaPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-02-25 handlingarPDF

Redovisning av anmälningsärenden 2020-02-25PDF
Redovisning av delegationsärenden 2020-02-25PDF

Ärendelista

1. Kl. 16:00 Samling i Skatehallen.
Information och rundvandring i Skatehallen/Lundby Park av
enhetschef Ricard Sunding (ca 20 min)
2. Upprop och val av protokollsjusterare
3. Godkännande av föredragningslista
4. Allmänhetens frågestund
5. Föredrag samt beslut om Årsredovisning 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden
6. Budget 2020:3 för Fritids- och folkhälsonämnden
7. Föredrag samt beslut om Uppföljning av drogpolitisk handlingsplan 2019
8. Drogpolitisk handlingsplan 2020
9. Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020
10. Uppföljning av handlingsplan för Föräldraskapsstöd 2019
11. Föredrag samt beslut om Handlingsplan avseende Föräldraskapsstöd 2020
12. Föredrag samt beslut om Lokalt inflytande - Aktivitetsdagar 2020
13. Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2019
14. Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden
15. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden 2019
16. Protest mot förslag till nedläggning av Kransmossens friluftsgård
17. Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 2020 - LP-Sjuhärad
18. Ansökan om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i socialt
utsatta områden 2020
19. Ansökan om stöd till Camp Elfsborgs Flickakademi 2020
20. Avtal om arrangörskap avseende Svenska Mästerskapen i friidrott
"Friidrott-SM 2021"
21. Miljörapport T3, årsredovisning 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden
22. Yttrande över samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl.,
Storegårdsgatan, Borås Stad
23. Redovisning av anmälningsärenden
24. Redovisning av delegationsbeslut
25. Förvaltningschefen informerar

Skatehallen i Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-02-25 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol