Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38 samt virtuellt mötesrum via Microsoft Teams

OBS! Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde är under rådande omständigheter stängt för allmänheten.

Gruppmöten:

Mitt S-samverkan 2020-08-27 18.00
Allianspartierna 2020-08-26 17.00
SD 2020-08-30

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-08-31 protokollPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-08-31 bilaga 1 till protokollPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-08-31 bilaga 2 till protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-08-31 ärendelistaPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-08-31 handlingarPDF

Redovisning av anmälningsärenden 2020-08-31PDF
Redovisning av delegationsärenden 2020-08-31PDF

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Budget 2021 för Fritids- och folkhälsonämnden
4. Information om effekter av coronaviruset - fokus på åldersgruppen 70 år och äldre
5. Ansökan från IK Ymer om anläggningslån för renoveringar och förändringar av Ymergården
6. Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd
7. Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad kommun för 2021 och tills vidare
8. Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för perioden 2021-2024
9. Riskanalys och intern kontrollplan 2021 för Fritids- och folkhälsonämnden
10. Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service
11. Yttrande över Utökning av naturreservatet Rya åsar
12. Initiativärende från allianspartierna i Fritids och folkhälsonämnden - Nämndsammanträden framöver i Fritids-och folkhälsonämnden, med start september 2020
13. Redovisning av anmälningsärenden
14. Redovisning av delegationsbeslut
15. Förvaltningschefen informerar

Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-08-31 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol