Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Vävarsalen i Kulturhuset samt digitalt via Microsoft Teams (valfritt)

OBS! Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde är under rådande omständigheter stängt för allmänheten

Gruppmöten:

 • Mitt-S samverkan 2020-09-28 18.00
 • Allianspartierna 2020-09-28 17.00
 • SD 2020-09-29

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-09-30 protokollPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-09-30 bilaga 1 till protokollPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-09-30 bilaga 2 till protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Tertialrapport 2 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden
 4. Ansökan om anläggningslån från Korskyrkan i Borås för tillbyggnad av föreningslokal, Bohusgatan 2 Borås
 5. Anslagsframställan avseende Nya Fristadhallen
 6. Ansökan om föreningsstöd till VM-deltävling i SuperMoto
 7. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020
 8. Yttrande över remiss - Anhörigstöd för barn- och unga
 9. Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga
 10. Möjlighet att flytta folkhälsomedel på grund av Covid-19
 11. Yttrande över Föreskrifter för avfallshantering
 12. Svar på revisionsrapport - Ärendeberedningsprocessen i Borås Stads nämnder
 13. Svar på e-petition: Grillpplatser på Almenäs
 14. Miljöuppföljning tertial 2 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden
 15. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden januari-juni 2020
 16. Yttrande över Borås Stads Cykelstrategi
 17. Redovisning av anmälningsärenden
 18. Redovisning av delegationsbeslut
 19. Förvaltningschefen informerar
Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-09-30 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol