Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Microsoft Teams

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2021-02-23 handlingarPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2021-02-23 ärendelistaPDF
Redovisning av Anmälningsärenden 2021-02-23PDF

Ärendelista:
1. Upprop och val avsekreterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Besök på nämnden 13:00 av Fredrik Beckman avseende arbetetmed Borås 400 år
4. Årsredovisning för Fritids- och folkhälsonämnden 2020
5. Drogpolitisk Handlingsplan 2021
6. 14:30 Besök av Pia Essunger avseende Redovisning av Kraftsamling Sjöbo 
7. Uppföljning av drogpolitisk handlingsplan 2020
8. Redovisning av Brottsförebyggande rådets arbete 2020
9. Uppföljning av intern kontrollplan 2020
10. Miljörapport T3 årsredovisning 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden
11. Information om Brygghuset och Träffpunkt Simonsland i symbios
12. Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med flera
13. Ansökan om stöd till föreningen Ungdom Utvecklingscentrum
14. Ansökan från Borås Gif om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2021 
15. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden 2020, januari-december
16. Redovisning av Anmälningsärenden
17. Redovisning av Delegationsbeslut
18. Förvaltningschefen informerar


Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2021-02-23 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol