Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Kulturhuset Röda Rummet samt via Microsoft Teams

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2021-04-21 handlingarPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2021-04-21 ärendelistaPDF
Redovisning av Anmälningsärenden 2021-04-21PDF
Redovisning av Delegationsbeslut 2021-04-21PDF

Ärendelista:

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Information av Jon Hjärne om digital signering av protokoll
4. Revidering av Överenskommelsen
5. Kompensation av stängda föreningslokaler på grund av corona
6. information om nya isytor i Borås
7. Information avseende processen om Brygghuset/Tåget och Träffpunkt Simonsland
8. Redovisning av anmälningsärenden
9. Redovisning av delegationsbeslut
10. Förvaltningschfen informerar


Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-18] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2021-04-21 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol