Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Microsoft Teams

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2021-06-22 handlingar Pdf, 25.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2021-06-22 ärendelista Pdf, 110.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av Anmälningsärenden 2021-06-22 Pdf, 24.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av Delegationsbeslut 2021-06-22 Pdf, 558 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista
1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Information om budget 2022
4. Workshop riskanalys inför intern kontrollplan 2022
5. Välfärdsbokslutet 2020 - en jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås
6. Remiss Motion: Menssäkra Borås
7. Ramavtal för samverkan på Träffpunkt Simonsland
8. Brygghuset och Träffpunkt Simonsland i symbios
9. Besök av EKA-analys i samband med ärendet Nya isytor i Borås
10. Nya isytor i Borås
11. Ansökan om anläggningslån från Simklubben Elfsborg
12. Ansökan om anläggningslån från Brämhults IK avseende tillbyggnad av ny omklädningsrumsbyggnad
13. Information om sommargåva till anställda 2021
14. Information om Aktivitetsdagarna 2021, inklusive kopplingen till Borås 400 år
15. Information om samverkan med primärvården om ett långsiktigt hållbart arbete med FAR (fysiskt aktivitet på recept)
16. Redovisning av anmälningsärenden
17. Redovisning av delegationsbeslut
18. Förvaltningschefen infomrerar


Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2021-06-22 09.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol