Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Sturegatan 38

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-12-13 protokoll Pdf, 582.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-12-13 bilaga 1 till protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-12-13 bilaga 2 till protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-12-13 bilaga 3 till protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-12-13 ärendelista Pdf, 131.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-12-13 handlingar Pdf, 56.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av anmälningsärenden 2022-12-13 Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av delegationsbeslut 2022-12-13 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:
1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Allmänhetens frågestund
4. Redovisning av projekt ökat valdeltagande 2022
5. Taxor och avgifter för Borås badhus, Fritids- och folkhälsonämnden 2023
6. Anslagsframställan nya isytor i Borås
7. Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad etapp 2
8. Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 2023
9. Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2023
10. Ansökan om socialt riktat stöd till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2023
11. Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2022
12. Utbetalning av extra föreningsbidrag till bidragsberättigade som har
rörligt elavtal
13. Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid kommunala verksamheter
14. Dokumenthanteringsplan för Fritids- och folkhälsonämnden 2022
15. Redovisning av anmälningsärenden
16. Redovisning av delegationsbeslut
17. Förvaltningschefen informerar

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-12-13 13.30

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol