Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Sturegatan 38

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningschefen informerar
 4. Socialt Hållbart Borås - Skola som arena
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Utvärdering Aktivitetsdagar 2023
 7. Deltagande vid Dialogforum för bidragsberättigade föreningar 12 december 2023
 8. Nya logotyper för Borås Stads simhallar - omedelbar justering
 9. Remiss: Riktlinjer för säkerhetsskydd
 10. Riktlinjer och anvisningar för intern kontroll 2023
 11. Redovisning av anmälningsärenden
 12. Redovisning av delegationsbeslut
 13. Initiativärende (SD): Ökad samverkan mellan ungdomar och föreningsliv på området fiske och friluftsliv
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-11-21 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol