Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Servicekontoret, Pantängen, lokal Ugglan plan 2

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Servicekontoret, lokalen Ugglan plan 2, tisdagen den 29 september 2020 kl. 17:00
Ordinarie sammanträde börjar kl. 18.00

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-09-29 protokoll.pdf 789.5 kB 2020-10-06 15.36
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse och Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-09-29 Kallelse och handlingar v3.pdf 13.9 MB 2020-09-25 08.53

Ärenden

 1. Upprop och val av justerande personer
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning per augusti 2020, tertialrapport 2 Grundskolenämnden Dnr 2019-00191 3.5.4.0
 5. Miljörapport 2020 Dnr 2020-00081 3.5.4.0
 6. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020 Dnr 2020-00048 3.5.4.0
 7. Utvärdering av skolvalet 2020 samt utvärdering av gällande urvalsprinciper för skolplacering Dnr 2019-00053 3.5.4.0
 8. Återrapportering av uppdrag: Genomlysning av ökade skolskjutskostnader Dnr 2020-00098 3.5.4.0
 9. Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad Dnr 2020-00036 3.5.4.0
 10. Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder Dnr 2020-00033 3.5.4.0
 11. Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga Dnr 2020-00031 3.5.4.0
 12. Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad Dnr 2020-00019 3.5.4.0
 13. Yttrande över remiss: Övernattning i skolsalar och idrottshallar Dnr 2020-00080 3.5.4.0
 14. Yttrande över Föreskrifter för avfallshantering Dnr 2020-00083 3.5.1.0 
 15. Yttrande över motion: Utveckla stödet till barn med autism Dnr 2020-00084 3.5.1.0
 16. Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig service Dnr 2020-00061 3.5.4.0
 17. Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig service Dnr 2020-00109 3.5.4.0
 18. Anslagsframställan Nya Fristadhallen Dnr 2020-00091 3.5.4.0
 19. Avstämning uppföljning av Grundskolenämndens beslut Dnr 2019-00119 3.5.4.0
 20. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2020 Grundskolenämnden Dnr 2020-00085 3.5.4.0
 21. Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystemet ProReNata Dnr 2020-00101 3.5.4.0
 22. Anmälningsärenden per september 2020 Dnr 2019-00185 3.5.4.0
 23. Delegationsbeslut per september 2020 Dnr 2019-00187 3.5.4.0
Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-05] Grundskolenämnden , sammanträde 2020-09-29 18.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol