Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Servicekontoret, Pantängen, lokal Ugglan plan 2

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-11-24 Protokoll.pdf 555.7 kB 2020-12-02 12.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse och handlingar

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 november 2020 kl. 17:00.

Observera: Endast ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, nämndsekreterare och IT-ansvarig närvarar på plats. Andra ledamöter och ersättare, adjungerande tjänstemän samt fackliga företrädare deltar vid sammanträdet på distans via Teams-möte.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Ärenden

 1. Upprop och val av justerande personer
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning per oktober 2020 dnr 2019-00191
 5. Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd dnr 2020-00096
 6. Yttrande över remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter dnr 2020-00099
 7. Yttrande över remiss: Bidra till nulägesbild- Hur arbetar vi med välfärdsbokslutet? dnr 2020-00117
 8. Lokalisering av ny skola på Gässlösa dnr 2019-00018
 9. Yttrande över detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad dnr 2020-00126
 10. Yttrande över remiss :Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken dnr 2020-00125
 11. Anmälningsärenden per november 2020 dnr 2019-00185
 12. Delegationsbeslut per november 2020 dnr 2019-00187
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-11-24 kallelse och handlingar v5.pdf 55.1 MB 2020-11-23 10.59
Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-05] Grundskolenämnden , sammanträde 2020-11-24 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol