Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Distansmöte via Teams-möte

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-03-23 protokoll webb.pdf 379.5 kB 2021-03-30 13.55

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-03-23 kallelse och handlingar v3.pdf 19.6 MB 2021-03-23 12.56

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på distans via teams-möte, tisdagen den 23 mars 2021 kl. 17:00
kl. 17.00 Information till ledamöterna
kl. 18.00 startar ordinarie nämndsammanträde

Observera: Ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, nämndsekreterare samt IT-ansvarig deltar vid mötet på plats i Servicekontoret, lokal Ugglan plan 2. Övriga ledamöter och ersättare, adjungerade tjänstemän samt fackliga företrädare deltar på distans.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Ärendelista

1. Upprop och val av justerande personer
2. Fastställande av föredragningslista
3. Information från förvaltningschefen
4. Budgetuppföljning per februari 2021  
5. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, Kunskapsskolan i Sverige AB 
6. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, Internationella Engelska skolan i Sverige AB 
7. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, Borås Kristna skola 
8. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, Montessoriskolan Malmen 
9. Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2020 
10. Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet  
11. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för resursskolor i Borås Stad 
12. Ge presidiet i uppdrag att besvara skrivelse från privatperson ang skolval 
13. Redovisning till Kommunstyrelsen - Grundskolenämndens samverkan med fristående skolor 
14. Yttrande över remiss: Ansökan om godkännande som huvudman för internationell skola  
15. Yttrande över remiss av promemoria: "Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan" från Utbildningsdepartementet 
16. Yttrande över remiss: Skolbiblioteksprogram 2021-2024 
17. Yttrande över remiss av avfallsplan för Borås och för Boråsregionen 2021- 2030
18. Arbetsgrupp utvecklingsarbete Grundskolenämnden 
19. Anmälningsärenden per mars 2021 
20. Delegationsbeslut per mars 2021 

Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-22] Grundskolenämnden , sammanträde 2021-03-23 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol