Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Distansmöte

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-04-28 protokoll.pdf 634.4 kB 2021-05-06 12.26
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-04-28 kallelse och handlingar v4.pdf 7.4 MB 2021-04-26 11.10

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på distans via teams-möte, onsdagen den 28 april 2021 kl. 17:00

 • kl. 17.00 workshop riskanalys intern kontroll 2022 
 • kl. 18.00 startar ordinarie nämndsammanträde

  Observera: Ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, nämndsekreterare samt IT-ansvarig deltar vid mötet på plats i Olovsholmsg. 32, lokal Borgstena plan 1. Övriga ledamöter och ersättare, adjungerade tjänstemän samt fackliga företrädare deltar på distans.

  Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande personer
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning per mars 2021 
 5. Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning om utbildning vid spridning av smitta 
 6. Återrapportering av uppdrag: Utredning av urvalsprinciper för skolplaceringar Borås Stad 
 7. Uppdrag: Undersöka förutsättningar för att organisera resursskolor i Borås 
 8. Yttrande över Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås Stad 
 9. Remiss: Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 
 10. Underlag för riskanalys 2022 
 11. Projekteringsframställan: Ombyggnation av Särlaskolan årskurs 7-9 
 12. Ändring i Delegationsförteckning för Grundskolenämnden
 13. Initiativärende: Utreda behov och möjlighet för Trandaredsskolan att ta mer yta i anspråk 
 14. Initiativärende: Utred Grundskoleförvaltningens förmåga att nå kunskapsmålen med tilldelade budgetmedel för 2020
 15. Anmälningsärenden per april 2021 
 16. Delegationsbeslut per april 2021 
Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-22] Grundskolenämnden , sammanträde 2021-04-28 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol